3595_1141
3595_1141
kommunefakta
2020-01-29T18:22:00.000Z
no
Finnøy kommune

Kommunefakta

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 149 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 98
5-9 år 128 104
10-14 år 106 85
15-19 år 105 95
20-24 år 95 85
25-29 år 100 79
30-34 år 112 90
35-39 år 133 108
40-44 år 96 79
45-49 år 83 73
50-54 år 96 81
55-59 år 105 113
60-64 år 114 102
65-69 år 103 83
70-74 år 73 78
75-79 år 52 48
80-84 år 27 35
85-89 år 21 36
90-94 år 5 11
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Finnøy (-2019)
Sverige 4
Litauen 40
Polen 183
Tyskland 39
Eritrea 6
Somalia 0
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Finnøy (-2019)
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Finnøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 317
Sekundærnæringer 393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 360
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 152
Helse- og sosialtjenester 343
Personlig tjenesteyting 45

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Finnøy (-2019)
Aleneboende 304000
Par uten barn 673000
Par med barn 0-17 år 857000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Finnøy (-2019)
Grunnskolenivå 587
Videregående skolenivå 1183
Universitets- og høgskolenivå, kort 513
Universitets- og høgskolenivå, lang 150
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Finnøy
Aktivitetstilbud barn og unge 64
Bibliotek 397
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 134
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 526
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Finnøy
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 11.5
Grunnskole 22.7
Helse- og omsorg 27.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.