3595_1141
3595_1141
kommunefakta
2019-02-20T01:10:00.000Z
no
Finnøy kommune

Kommunefakta

Finnøy - 1141 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 171 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 109 109
5-9 år 117 108
10-14 år 93 97
15-19 år 120 95
20-24 år 105 88
25-29 år 94 86
30-34 år 110 102
35-39 år 136 101
40-44 år 94 75
45-49 år 89 79
50-54 år 100 91
55-59 år 105 109
60-64 år 132 109
65-69 år 85 70
70-74 år 68 75
75-79 år 51 50
80-84 år 26 32
85-89 år 18 37
90-94 år 6 13
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Finnøy
Sverige 5
Litauen 39
Polen 196
Tyskland 33
Eritrea 9
Somalia 0
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Finnøy
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Finnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 332
Sekundærnæringer 400
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 360
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 150
Helse- og sosialtjenester 334
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Finnøy
Aleneboende 292000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Finnøy
Grunnskolenivå 620
Videregående skole-nivå 1187
Universitets- og høgskolenivå kort 509
Universitets- og høgskolenivå lang 154
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Finnøy
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 337
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 577
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Finnøy
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 12.6
Grunnskole 22.9
Helse- og omsorg 27.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.