3595_0227
3595_0227
kommunefakta
2020-01-29T19:18:00.000Z
no
Fet kommune

Kommunefakta

Fet - 0227 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 792 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 372 329
5-9 år 408 361
10-14 år 422 379
15-19 år 358 353
20-24 år 311 285
25-29 år 326 323
30-34 år 386 353
35-39 år 437 413
40-44 år 453 415
45-49 år 532 445
50-54 år 468 455
55-59 år 399 374
60-64 år 337 320
65-69 år 258 249
70-74 år 264 270
75-79 år 183 166
80-84 år 120 127
85-89 år 49 79
90-94 år 22 29
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fet (-2019)
Sverige 135
Litauen 218
Polen 526
Tyskland 75
Eritrea 19
Somalia 12
Filippinene 46
Irak 56
Pakistan 120
Vietnam 61

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fet (-2019)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fet (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 1142
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2753
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 490
Undervisning 355
Helse- og sosialtjenester 1165
Personlig tjenesteyting 242

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fet (-2019)
Aleneboende 315000
Par uten barn 686000
Par med barn 0-17 år 890000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 458000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fet (-2019)
Grunnskolenivå 2604
Videregående skolenivå 3671
Universitets- og høgskolenivå, kort 2080
Universitets- og høgskolenivå, lang 753
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fet
Aktivitetstilbud barn og unge 47
Bibliotek 163
Muséer 29
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 82
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 234
Kulturskoler 330
Kommunale kulturbygg 242

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fet
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.7
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 14.5
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 26.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.