3595_0227
3595_0227
kommunefakta
2019-02-20T07:15:00.000Z
no
Fet kommune

Kommunefakta

Fet - 0227 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 807 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 360 351
5-9 år 435 353
10-14 år 399 373
15-19 år 360 344
20-24 år 316 296
25-29 år 303 290
30-34 år 387 357
35-39 år 433 401
40-44 år 450 415
45-49 år 528 450
50-54 år 430 446
55-59 år 411 358
60-64 år 330 309
65-69 år 251 250
70-74 år 263 267
75-79 år 162 171
80-84 år 110 116
85-89 år 48 76
90-94 år 20 32
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fet
Sverige 122
Litauen 187
Polen 500
Tyskland 74
Eritrea 23
Somalia 12
Filippinene 29
Irak 58
Pakistan 90
Vietnam 69

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fet
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 4.4
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fet
Jordbruk, skogbruk og fiske 55
Sekundærnæringer 1104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2686
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 479
Undervisning 342
Helse- og sosialtjenester 1117
Personlig tjenesteyting 246

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fet
Aleneboende 306000
Par uten barn 663000
Par med barn 0-17 år 861000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fet
Grunnskolenivå 2628
Videregående skole-nivå 3684
Universitets- og høgskolenivå kort 2007
Universitets- og høgskolenivå lang 708
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fet
Aktivitetstilbud barn og unge 47
Bibliotek 160
Muséer 29
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 37
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 138
Musikk- og kulturskoler 313
Kommunale kulturbygg 264

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fet
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 14.7
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 27

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.