3595_1265
3595_1265
kommunefakta
2019-05-21T13:13:00.000Z
no
Fedje kommune

Kommunefakta

Fedje - 1265 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 560 innbyggere per 1. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 12 11
5-9 år 12 14
10-14 år 15 25
15-19 år 17 24
20-24 år 23 11
25-29 år 9 8
30-34 år 6 10
35-39 år 8 18
40-44 år 17 12
45-49 år 20 20
50-54 år 31 20
55-59 år 14 15
60-64 år 22 25
65-69 år 26 14
70-74 år 11 20
75-79 år 15 11
80-84 år 8 8
85-89 år 7 8
90-94 år 3 7
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fedje
Sverige 3
Litauen 3
Polen 4
Tyskland 15
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fedje
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fedje
Jordbruk, skogbruk og fiske 7
Sekundærnæringer 45
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 80
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 17
Undervisning 33
Helse- og sosialtjenester 60
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fedje
Aleneboende 277000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 827000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fedje
Grunnskolenivå 142
Videregående skolenivå 194
Universitets- og høgskolenivå, kort 86
Universitets- og høgskolenivå, lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Barn med barnehageplass, Tall kan ikke forekomme for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke offentliggjøres for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke offentliggjøres for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Kommunens lånegjeld per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.