3595_1265
3595_1265
kommunefakta
2019-01-24T12:17:00.000Z
no
Fedje kommune

Kommunefakta

Fedje - 1265 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 564 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 11 12
5-9 år 14 16
10-14 år 20 24
15-19 år 16 28
20-24 år 19 7
25-29 år 9 9
30-34 år 7 8
35-39 år 8 15
40-44 år 13 15
45-49 år 23 22
50-54 år 29 19
55-59 år 13 13
60-64 år 27 24
65-69 år 22 18
70-74 år 13 17
75-79 år 10 9
80-84 år 11 11
85-89 år 8 8
90-94 år 3 6
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fedje
Sverige 3
Litauen 0
Polen 4
Tyskland 16
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fedje
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fedje
Jordbruk, skogbruk og fiske 12
Sekundærnæringer 40
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 81
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 20
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 63
Personlig tjenesteyting 0

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fedje
Aleneboende 277000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 827000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fedje
Grunnskolenivå 142
Videregående skole-nivå 194
Universitets- og høgskolenivå kort 86
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fedje
Aktivitetstilbud barn og unge 123
Bibliotek 1412
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2645
Musikk- og kulturskoler 692
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fedje
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 0.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 12.3
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 6.8
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.