3595_1841
3595_1841
kommunefakta
2019-10-24T04:31:00.000Z
no
Fauske - Fuosko kommune

Kommunefakta

Fauske - Fuosko - 1841 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 720 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 251 196
5-9 år 241 253
10-14 år 271 278
15-19 år 333 289
20-24 år 321 288
25-29 år 314 277
30-34 år 288 252
35-39 år 265 261
40-44 år 279 292
45-49 år 367 315
50-54 år 353 346
55-59 år 327 314
60-64 år 337 352
65-69 år 301 306
70-74 år 296 295
75-79 år 197 212
80-84 år 118 137
85-89 år 57 93
90-94 år 17 52
95-99 år 1 16
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Sverige 52
Litauen 0
Polen 48
Tyskland 25
Eritrea 82
Somalia 33
Filippinene 18
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Selveier 75.7
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1133
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1505
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 367
Undervisning 462
Helse- og sosialtjenester 1004
Personlig tjenesteyting 130

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Aleneboende 283000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Grunnskolenivå 2511
Videregående skolenivå 3448
Universitets- og høgskolenivå, kort 1580
Universitets- og høgskolenivå, lang 354
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Aktivitetstilbud barn og unge 190
Bibliotek 269
Muséer 94
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 107
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 777
Musikk- og kulturskoler 289
Kommunale kulturbygg 112

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 8.7
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.