3595_1003
3595_1003
kommunefakta
2019-12-07T22:52:00.000Z
no
Farsund kommune

Kommunefakta

Farsund - 1003 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 689 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 282 239
5-9 år 288 278
10-14 år 314 317
15-19 år 363 313
20-24 år 331 306
25-29 år 261 247
30-34 år 277 245
35-39 år 279 281
40-44 år 288 300
45-49 år 371 332
50-54 år 342 309
55-59 år 282 267
60-64 år 292 286
65-69 år 295 286
70-74 år 296 299
75-79 år 178 192
80-84 år 103 126
85-89 år 58 83
90-94 år 23 49
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Farsund
Sverige 36
Litauen 57
Polen 30
Tyskland 103
Eritrea 45
Somalia 29
Filippinene 24
Irak 37
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Farsund
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Farsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 150
Sekundærnæringer 1625
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1287
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 172
Undervisning 392
Helse- og sosialtjenester 956
Personlig tjenesteyting 120

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Farsund
Aleneboende 281000
Par uten barn 590000
Par med barn 0-17 år 774000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Farsund
Grunnskolenivå 2138
Videregående skolenivå 3622
Universitets- og høgskolenivå, kort 1400
Universitets- og høgskolenivå, lang 359
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Farsund
Aktivitetstilbud barn og unge 172
Bibliotek 394
Muséer 125
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1129
Kulturskoler 295
Kommunale kulturbygg 288

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Farsund
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 10
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.