3595_0729
3595_0729
kommunefakta
2020-02-23T09:59:00.000Z
no
Færder kommune

Kommunefakta

Færder - 0729 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 699 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 658 620
5-9 år 821 730
10-14 år 865 791
15-19 år 877 802
20-24 år 766 683
25-29 år 669 640
30-34 år 704 726
35-39 år 705 744
40-44 år 786 825
45-49 år 897 987
50-54 år 945 1032
55-59 år 949 1011
60-64 år 918 963
65-69 år 814 831
70-74 år 762 768
75-79 år 478 541
80-84 år 277 370
85-89 år 160 287
90-94 år 91 154
95-99 år 11 37
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Færder (2018-2019)
Sverige 171
Litauen 293
Polen 296
Tyskland 154
Eritrea 92
Somalia 94
Filippinene 119
Irak 294
Pakistan 7
Vietnam 221

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Færder (2018-2019)
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 7.3
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Færder (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 2060
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4560
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1022
Undervisning 1035
Helse- og sosialtjenester 3097
Personlig tjenesteyting 467

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Færder (2018-2019)
Aleneboende 291000
Par uten barn 666000
Par med barn 0-17 år 850000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Færder (2018-2019)
Grunnskolenivå 4780
Videregående skolenivå 8227
Universitets- og høgskolenivå, kort 5998
Universitets- og høgskolenivå, lang 2031
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 130

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Færder
Aktivitetstilbud barn og unge 178
Bibliotek 310
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -3
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 300
Kulturskoler 209
Kommunale kulturbygg 104

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Færder
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 11.5
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 34.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.