3595_0729
3595_0729
kommunefakta
2018-10-20T11:37:00.000Z
no
Færder kommune

Kommunefakta

Færder - 0729 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 803 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 633 613
5-9 år 826 775
10-14 år 875 779
15-19 år 886 812
20-24 år 796 735
25-29 år 693 661
30-34 år 702 707
35-39 år 704 740
40-44 år 791 829
45-49 år 920 1029
50-54 år 970 1011
55-59 år 941 1007
60-64 år 915 930
65-69 år 788 830
70-74 år 743 769
75-79 år 451 514
80-84 år 259 371
85-89 år 154 298
90-94 år 86 130
95-99 år 11 44
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Færder
Sverige 169
Litauen 286
Polen 278
Tyskland 148
Eritrea 79
Somalia 99
Filippinene 109
Irak 291
Pakistan 8
Vietnam 222

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.