3595_0937
3595_0937
kommunefakta
2019-01-16T18:03:00.000Z
no
Evje og Hornnes kommune

Kommunefakta

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 624 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 101
5-9 år 137 119
10-14 år 133 113
15-19 år 126 108
20-24 år 117 97
25-29 år 95 85
30-34 år 112 111
35-39 år 128 123
40-44 år 139 107
45-49 år 103 106
50-54 år 103 107
55-59 år 108 104
60-64 år 119 116
65-69 år 102 113
70-74 år 108 84
75-79 år 59 67
80-84 år 39 47
85-89 år 20 27
90-94 år 6 22
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Sverige 12
Litauen 3
Polen 53
Tyskland 26
Eritrea 30
Somalia 8
Filippinene 8
Irak 65
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 363
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 563
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 77
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 364
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Aleneboende 278000
Par uten barn 597000
Par med barn 0-17 år 750000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 362000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Grunnskolenivå 855
Videregående skole-nivå 1313
Universitets- og høgskolenivå kort 517
Universitets- og høgskolenivå lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Aktivitetstilbud barn og unge 190
Bibliotek 275
Muséer 245
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 341
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 308
Musikk- og kulturskoler 316
Kommunale kulturbygg 318

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9.7
Grunnskole 21.3
Helse- og omsorg 29.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.