3595_0937
3595_0937
kommunefakta
2020-01-21T18:08:00.000Z
no
Evje og Hornnes kommune

Kommunefakta

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 635 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 103 94
5-9 år 140 112
10-14 år 126 120
15-19 år 128 94
20-24 år 127 101
25-29 år 96 89
30-34 år 100 103
35-39 år 133 135
40-44 år 141 111
45-49 år 104 93
50-54 år 107 117
55-59 år 114 97
60-64 år 108 127
65-69 år 96 103
70-74 år 112 90
75-79 år 71 71
80-84 år 36 46
85-89 år 21 28
90-94 år 13 25
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes (-2019)
Sverige 12
Litauen 0
Polen 55
Tyskland 24
Eritrea 33
Somalia 9
Filippinene 7
Irak 58
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes (-2019)
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 353
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 587
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 181
Helse- og sosialtjenester 365
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes (-2019)
Aleneboende 288000
Par uten barn 604000
Par med barn 0-17 år 768000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes (-2019)
Grunnskolenivå 830
Videregående skolenivå 1304
Universitets- og høgskolenivå, kort 541
Universitets- og høgskolenivå, lang 135
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Aktivitetstilbud barn og unge 120
Bibliotek 249
Muséer 241
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 225
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 474
Kulturskoler 260
Kommunale kulturbygg 370

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Evje og Hornnes
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 9.6
Grunnskole 20.7
Helse- og omsorg 30.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.