3595_1853
3595_1853
kommunefakta
2020-02-29T12:04:00.000Z
no
Evenes kommune

Kommunefakta

Evenes - 1853 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 348 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 26
5-9 år 38 31
10-14 år 31 32
15-19 år 47 37
20-24 år 39 32
25-29 år 42 27
30-34 år 22 23
35-39 år 35 33
40-44 år 34 32
45-49 år 41 41
50-54 år 51 51
55-59 år 42 35
60-64 år 54 54
65-69 år 56 54
70-74 år 63 59
75-79 år 43 38
80-84 år 13 23
85-89 år 9 21
90-94 år 2 10
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Evenes
Sverige 8
Litauen 0
Polen 28
Tyskland 3
Eritrea 33
Somalia 6
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Evenes
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Evenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 17
Sekundærnæringer 101
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 165
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 38
Helse- og sosialtjenester 157
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Evenes
Aleneboende 281000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 773000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Evenes
Grunnskolenivå 389
Videregående skolenivå 515
Universitets- og høgskolenivå, kort 202
Universitets- og høgskolenivå, lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Evenes
Aktivitetstilbud barn og unge 99
Bibliotek 511
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 400
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Evenes
Sosialsektoren samlet 6.7
Barnevern 7.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 8.6
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 5.6
Grunnskole 13.3
Helse- og omsorg 35.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.