3595_0541
3595_0541
kommunefakta
2020-02-29T11:48:00.000Z
no
Etnedal kommune

Kommunefakta

Etnedal - 0541 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 279 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Etnedal (-2019)
Sverige 4
Litauen 11
Polen 8
Tyskland 5
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Etnedal (-2019)
Selveier 79.8
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 19.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Etnedal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 130
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 195
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 39
Undervisning 47
Helse- og sosialtjenester 121
Personlig tjenesteyting 7

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Etnedal (-2019)
Aleneboende 261000
Par uten barn 583000
Par med barn 0-17 år 745000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Etnedal (-2019)
Grunnskolenivå 421
Videregående skolenivå 428
Universitets- og høgskolenivå, kort 189
Universitets- og høgskolenivå, lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Etnedal
Aktivitetstilbud barn og unge 80
Bibliotek 397
Muséer 60
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 936
Kulturskoler 901
Kommunale kulturbygg -2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Etnedal
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.8
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 6.5
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 36.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.