3595_1211
3595_1211
kommunefakta
2020-01-21T07:36:00.000Z
no
Etne kommune

Kommunefakta

Etne - 1211 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 070 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 138 114
5-9 år 147 136
10-14 år 119 121
15-19 år 142 136
20-24 år 127 102
25-29 år 106 100
30-34 år 126 100
35-39 år 138 119
40-44 år 121 112
45-49 år 176 125
50-54 år 134 131
55-59 år 120 117
60-64 år 139 109
65-69 år 121 110
70-74 år 110 94
75-79 år 58 94
80-84 år 52 47
85-89 år 39 34
90-94 år 15 29
95-99 år 3 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Etne (-2019)
Sverige 6
Litauen 78
Polen 143
Tyskland 33
Eritrea 0
Somalia 29
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Etne (-2019)
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Etne (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 159
Sekundærnæringer 711
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 543
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 64
Undervisning 142
Helse- og sosialtjenester 382
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Etne (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 845000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Etne (-2019)
Grunnskolenivå 850
Videregående skolenivå 1559
Universitets- og høgskolenivå, kort 623
Universitets- og høgskolenivå, lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Etne
Aktivitetstilbud barn og unge 93
Bibliotek 447
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 53
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 212
Kulturskoler 611
Kommunale kulturbygg 366

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Etne
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 12.5
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 34.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.