På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3028
3595_3028
kommunefakta
2020-03-30T03:45:00.000Z
no
Enebakk kommune

Kommunefakta

Enebakk - 3028 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 110 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 307 267
5-9 år 389 375
10-14 år 435 402
15-19 år 331 357
20-24 år 311 255
25-29 år 267 273
30-34 år 345 356
35-39 år 400 382
40-44 år 456 409
45-49 år 476 428
50-54 år 453 415
55-59 år 374 329
60-64 år 299 303
65-69 år 281 233
70-74 år 284 277
75-79 år 162 179
80-84 år 82 85
85-89 år 27 63
90-94 år 9 20
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Enebakk
Sverige 104
Litauen 154
Polen 504
Tyskland 47
Eritrea 36
Somalia 10
Filippinene 66
Irak 54
Pakistan 145
Vietnam 38

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Enebakk
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Enebakk (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 1131
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2421
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 324
Undervisning 366
Helse- og sosialtjenester 1029
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Enebakk
Aleneboende 307000
Par uten barn 665000
Par med barn 0-17 år 821000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Enebakk
Grunnskolenivå 2664
Videregående skolenivå 3658
Universitets- og høgskolenivå, kort 1639
Universitets- og høgskolenivå, lang 426
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Enebakk
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 265
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 123
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 312
Kulturskoler 339
Kommunale kulturbygg 19

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Enebakk
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 12.8
Grunnskole 24.8
Helse- og omsorg 27.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.