Kommune

Enebakk (Viken)

Befolkning

Folketallet
Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal

Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.

Befolkning i 2030,Befolkning i 2050

Arbeid og utdanning

Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid.

Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune,Personer som pendler inn til jobb i kommunen

Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i 1-3 år, og lang om den varer i 4 år eller mer.

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss

Les mer om utdanning i Norge på vår faktaside om utdanning.

Bolig

Eneboliger,Leiligheter

Andels-/aksjeeier er det samme som bolig eid i borettslag/boligaksjeselskap.

Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt

Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren
¹Netto driftsutgifter
Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige lag og foreninger

Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.

Medlemmer i Den norske kirke,Medlemmer i andre tros- og livsynssamfunn

Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

Bebyggelse og transport

Befolkningstetthet,Andel som bor i tettsted¹

¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

¹Kategorien "Annet drivstoff" inneholder i hovedsak hybrider

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.

Areal dekket av veier,Areal dekket av bygninger

Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

Kommunens økonomi

Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger
Driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid.

til kostra nøkkeltall