3595_0229
3595_0229
kommunefakta
2020-01-25T19:27:00.000Z
no
Enebakk kommune

Kommunefakta

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 074 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 324 288
5-9 år 389 372
10-14 år 433 403
15-19 år 333 341
20-24 år 300 266
25-29 år 270 282
30-34 år 349 356
35-39 år 384 395
40-44 år 456 418
45-49 år 481 407
50-54 år 455 407
55-59 år 333 323
60-64 år 303 285
65-69 år 290 239
70-74 år 285 282
75-79 år 133 159
80-84 år 72 85
85-89 år 31 53
90-94 år 7 24
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Enebakk (-2019)
Sverige 101
Litauen 137
Polen 480
Tyskland 48
Eritrea 28
Somalia 4
Filippinene 63
Irak 54
Pakistan 152
Vietnam 38

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Enebakk (-2019)
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Enebakk (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 1083
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2469
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 336
Undervisning 375
Helse- og sosialtjenester 1034
Personlig tjenesteyting 213

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Enebakk (-2019)
Aleneboende 307000
Par uten barn 665000
Par med barn 0-17 år 821000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Enebakk (-2019)
Grunnskolenivå 2664
Videregående skolenivå 3658
Universitets- og høgskolenivå, kort 1639
Universitets- og høgskolenivå, lang 426
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Enebakk
Aktivitetstilbud barn og unge 164
Bibliotek 262
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 115
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 364
Kulturskoler 340
Kommunale kulturbygg 69

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Enebakk
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 12.4
Grunnskole 24.4
Helse- og omsorg 27.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.