3595_0229
3595_0229
kommunefakta
2019-01-24T12:32:00.000Z
no
Enebakk kommune

Kommunefakta

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 020 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 322 299
5-9 år 416 391
10-14 år 391 360
15-19 år 334 354
20-24 år 295 276
25-29 år 290 282
30-34 år 347 352
35-39 år 385 389
40-44 år 454 421
45-49 år 478 425
50-54 år 452 388
55-59 år 331 319
60-64 år 294 267
65-69 år 306 268
70-74 år 259 256
75-79 år 120 136
80-84 år 72 90
85-89 år 27 46
90-94 år 14 25
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Enebakk
Sverige 100
Litauen 100
Polen 440
Tyskland 54
Eritrea 26
Somalia 3
Filippinene 55
Irak 38
Pakistan 130
Vietnam 24

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Enebakk
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Enebakk
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 1041
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2398
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 330
Undervisning 388
Helse- og sosialtjenester 1024
Personlig tjenesteyting 226

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Enebakk
Aleneboende 304000
Par uten barn 655000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Enebakk
Grunnskolenivå 2696
Videregående skole-nivå 3608
Universitets- og høgskolenivå kort 1635
Universitets- og høgskolenivå lang 422
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 59

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Enebakk
Aktivitetstilbud barn og unge 199
Bibliotek 322
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 143
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 301
Musikk- og kulturskoler 315
Kommunale kulturbygg 10

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Enebakk
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 13.3
Grunnskole 24.2
Helse- og omsorg 26.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.