3595_1101
3595_1101
kommunefakta
2018-11-19T10:33:00.000Z
no
Eigersund kommune

Kommunefakta

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 909 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 428 396
5-9 år 532 486
10-14 år 473 458
15-19 år 514 516
20-24 år 496 451
25-29 år 518 436
30-34 år 467 442
35-39 år 497 410
40-44 år 484 481
45-49 år 538 542
50-54 år 509 454
55-59 år 468 453
60-64 år 444 422
65-69 år 453 404
70-74 år 339 326
75-79 år 179 245
80-84 år 118 194
85-89 år 72 115
90-94 år 32 80
95-99 år 5 20
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Sverige 23
Litauen 119
Polen 361
Tyskland 113
Eritrea 95
Somalia 53
Filippinene 110
Irak 38
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eigersund
Selveier 87.9
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eigersund
Jordbruk, skogbruk og fiske 190
Sekundærnæringer 2394
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 304
Undervisning 610
Helse- og sosialtjenester 1389
Personlig tjenesteyting 194

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eigersund
Aleneboende 285000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Grunnskolenivå 3540
Videregående skole-nivå 5194
Universitets- og høgskolenivå kort 2210
Universitets- og høgskolenivå lang 529
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 87

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eigersund
Aktivitetstilbud barn og unge 92
Bibliotek 224
Muséer 90
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 430
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 546
Musikk- og kulturskoler 458
Kommunale kulturbygg 170

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eigersund
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 3.6
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 11.1
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 30.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.