På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1101
3595_1101
kommunefakta
2020-03-28T12:30:00.000Z
no
Eigersund kommune

Kommunefakta

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 811 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 429 400
5-9 år 485 430
10-14 år 481 506
15-19 år 494 472
20-24 år 463 441
25-29 år 511 413
30-34 år 459 416
35-39 år 482 455
40-44 år 489 423
45-49 år 546 513
50-54 år 517 512
55-59 år 453 427
60-64 år 444 463
65-69 år 437 379
70-74 år 372 351
75-79 år 237 269
80-84 år 120 185
85-89 år 76 144
90-94 år 23 68
95-99 år 6 18
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Sverige 19
Litauen 122
Polen 346
Tyskland 109
Eritrea 89
Somalia 53
Filippinene 138
Irak 39
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eigersund
Selveier 87.9
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eigersund
Jordbruk, skogbruk og fiske 168
Sekundærnæringer 2514
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2143
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 315
Undervisning 576
Helse- og sosialtjenester 1383
Personlig tjenesteyting 212

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eigersund
Aleneboende 295000
Par uten barn 660000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Grunnskolenivå 3504
Videregående skolenivå 5141
Universitets- og høgskolenivå, kort 2231
Universitets- og høgskolenivå, lang 545
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 78

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eigersund
Aktivitetstilbud barn og unge 113
Bibliotek 279
Muséer 116
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1051
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 527
Kulturskoler 489
Kommunale kulturbygg 126

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eigersund
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 10.9
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.