3595_1101
3595_1101
kommunefakta
2020-01-29T18:22:00.000Z
no
Eigersund kommune

Kommunefakta

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 823 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 431 416
5-9 år 510 456
10-14 år 492 452
15-19 år 495 502
20-24 år 468 450
25-29 år 503 424
30-34 år 468 427
35-39 år 502 429
40-44 år 485 448
45-49 år 523 529
50-54 år 514 488
55-59 år 461 440
60-64 år 442 425
65-69 år 459 413
70-74 år 354 343
75-79 år 205 244
80-84 år 111 183
85-89 år 83 131
90-94 år 22 75
95-99 år 6 20
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Sverige 23
Litauen 114
Polen 341
Tyskland 112
Eritrea 96
Somalia 52
Filippinene 111
Irak 40
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eigersund
Selveier 87.9
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eigersund
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 2464
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2093
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 325
Undervisning 608
Helse- og sosialtjenester 1398
Personlig tjenesteyting 212

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eigersund
Aleneboende 295000
Par uten barn 660000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Grunnskolenivå 3504
Videregående skolenivå 5141
Universitets- og høgskolenivå, kort 2231
Universitets- og høgskolenivå, lang 545
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 78

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eigersund
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 243
Muséer 99
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 697
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 663
Kulturskoler 496
Kommunale kulturbygg 154

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eigersund
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 11.9
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 29.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.