3595_0237
3595_0237
kommunefakta
2020-02-23T09:56:00.000Z
no
Eidsvoll kommune

Kommunefakta

Eidsvoll - 0237 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 25 262 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 728 703
5-9 år 861 817
10-14 år 824 743
15-19 år 794 693
20-24 år 657 605
25-29 år 783 756
30-34 år 893 920
35-39 år 902 925
40-44 år 944 847
45-49 år 920 883
50-54 år 912 856
55-59 år 801 730
60-64 år 723 709
65-69 år 612 660
70-74 år 570 614
75-79 år 340 390
80-84 år 175 236
85-89 år 85 160
90-94 år 40 76
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidsvoll (-2019)
Sverige 191
Litauen 291
Polen 628
Tyskland 104
Eritrea 92
Somalia 71
Filippinene 169
Irak 107
Pakistan 246
Vietnam 54

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidsvoll (-2019)
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 2.8
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidsvoll (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 189
Sekundærnæringer 2063
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5594
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 945
Undervisning 971
Helse- og sosialtjenester 2395
Personlig tjenesteyting 417

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidsvoll (-2019)
Aleneboende 307000
Par uten barn 645000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidsvoll (-2019)
Grunnskolenivå 6335
Videregående skolenivå 7901
Universitets- og høgskolenivå, kort 3832
Universitets- og høgskolenivå, lang 1223
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 131

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 109
Bibliotek 183
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 174
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 643
Kulturskoler 214
Kommunale kulturbygg 238

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 14
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 31.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.