3595_0237
3595_0237
kommunefakta
2019-02-20T07:31:00.000Z
no
Eidsvoll kommune

Kommunefakta

Eidsvoll - 0237 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 811 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 771 719
5-9 år 868 768
10-14 år 802 737
15-19 år 763 694
20-24 år 657 622
25-29 år 814 759
30-34 år 886 886
35-39 år 900 915
40-44 år 911 858
45-49 år 945 890
50-54 år 890 838
55-59 år 777 708
60-64 år 703 682
65-69 år 617 674
70-74 år 572 576
75-79 år 297 356
80-84 år 162 235
85-89 år 81 170
90-94 år 35 75
95-99 år 11 21
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Sverige 174
Litauen 282
Polen 589
Tyskland 95
Eritrea 68
Somalia 71
Filippinene 154
Irak 107
Pakistan 235
Vietnam 52

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 2.8
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 2014
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5453
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 899
Undervisning 856
Helse- og sosialtjenester 2349
Personlig tjenesteyting 401

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Aleneboende 298000
Par uten barn 625000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Grunnskolenivå 6359
Videregående skole-nivå 7936
Universitets- og høgskolenivå kort 3688
Universitets- og høgskolenivå lang 1120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 143

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 90
Bibliotek 190
Muséer 46
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 194
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 656
Musikk- og kulturskoler 212
Kommunale kulturbygg 248

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 13.9
Grunnskole 20.7
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.