På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3416
3595_3416
kommunefakta
2020-03-30T02:35:00.000Z
no
Eidskog kommune

Kommunefakta

Eidskog - 3416 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 106 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 110 110
5-9 år 138 127
10-14 år 125 155
15-19 år 185 159
20-24 år 182 146
25-29 år 168 136
30-34 år 127 146
35-39 år 130 126
40-44 år 145 166
45-49 år 227 220
50-54 år 278 235
55-59 år 243 237
60-64 år 275 243
65-69 år 216 231
70-74 år 229 187
75-79 år 143 165
80-84 år 78 106
85-89 år 43 78
90-94 år 20 47
95-99 år 1 21
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Sverige 131
Litauen 41
Polen 21
Tyskland 29
Eritrea 17
Somalia 12
Filippinene 11
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidskog
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidskog (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 127
Sekundærnæringer 655
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 816
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 685
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidskog
Aleneboende 264000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Grunnskolenivå 2108
Videregående skolenivå 2142
Universitets- og høgskolenivå, kort 737
Universitets- og høgskolenivå, lang 148
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidskog
Aktivitetstilbud barn og unge 23
Bibliotek 415
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 363
Kulturskoler 476
Kommunale kulturbygg 208

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidskog
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 7.1
Grunnskole 14.1
Helse- og omsorg 46.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.