3595_0125
3595_0125
kommunefakta
2020-01-28T20:54:00.000Z
no
Eidsberg kommune

Kommunefakta

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 492 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 293 265
5-9 år 327 319
10-14 år 348 320
15-19 år 384 354
20-24 år 344 261
25-29 år 338 334
30-34 år 362 308
35-39 år 373 338
40-44 år 371 353
45-49 år 443 424
50-54 år 444 409
55-59 år 381 345
60-64 år 339 383
65-69 år 304 330
70-74 år 309 343
75-79 år 198 205
80-84 år 106 152
85-89 år 66 120
90-94 år 40 67
95-99 år 1 19
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidsberg (-2019)
Sverige 68
Litauen 145
Polen 439
Tyskland 30
Eritrea 51
Somalia 63
Filippinene 49
Irak 176
Pakistan 39
Vietnam 19

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidsberg (-2019)
Selveier 67.7
Andels- / aksjeeier 12.3
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidsberg (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 185
Sekundærnæringer 1396
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1929
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 264
Undervisning 404
Helse- og sosialtjenester 940
Personlig tjenesteyting 213

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidsberg (-2019)
Aleneboende 280000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 747000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidsberg (-2019)
Grunnskolenivå 3321
Videregående skolenivå 3848
Universitets- og høgskolenivå, kort 1586
Universitets- og høgskolenivå, lang 388
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 82

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Aktivitetstilbud barn og unge 53
Bibliotek 302
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 749
Kulturskoler 244
Kommunale kulturbygg 425

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 6.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 10
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.