3595_0125
3595_0125
kommunefakta
2019-02-16T16:46:00.000Z
no
Eidsberg kommune

Kommunefakta

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 386 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 279 271
5-9 år 343 311
10-14 år 355 324
15-19 år 383 362
20-24 år 363 272
25-29 år 351 321
30-34 år 336 319
35-39 år 360 355
40-44 år 387 357
45-49 år 447 445
50-54 år 423 395
55-59 år 378 346
60-64 år 333 386
65-69 år 314 316
70-74 år 306 342
75-79 år 176 189
80-84 år 107 152
85-89 år 67 118
90-94 år 37 63
95-99 år 5 18
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Sverige 74
Litauen 153
Polen 428
Tyskland 30
Eritrea 37
Somalia 47
Filippinene 43
Irak 167
Pakistan 42
Vietnam 17

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Selveier 67.7
Andels- / aksjeeier 12
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 212
Sekundærnæringer 1339
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1926
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 253
Undervisning 419
Helse- og sosialtjenester 933
Personlig tjenesteyting 201

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Aleneboende 271000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 719000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Grunnskolenivå 3357
Videregående skole-nivå 3809
Universitets- og høgskolenivå kort 1590
Universitets- og høgskolenivå lang 371
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 80

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Aktivitetstilbud barn og unge 24
Bibliotek 313
Muséer -8
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 8
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 462
Musikk- og kulturskoler 232
Kommunale kulturbygg 457

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidsberg
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 7.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 10.4
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.