På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4619
3595_4619
kommunefakta
2020-03-30T01:45:00.000Z
no
Eidfjord kommune

Kommunefakta

Eidfjord - 4619 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 906 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22 29
5-9 år 22 21
10-14 år 25 24
15-19 år 25 21
20-24 år 21 25
25-29 år 38 25
30-34 år 27 25
35-39 år 17 18
40-44 år 26 26
45-49 år 20 26
50-54 år 40 46
55-59 år 41 28
60-64 år 27 38
65-69 år 36 23
70-74 år 26 19
75-79 år 17 26
80-84 år 9 16
85-89 år 5 16
90-94 år 1 6
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Sverige 0
Litauen 7
Polen 17
Tyskland 9
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidfjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 6
Sekundærnæringer 136
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 172
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 32
Undervisning 32
Helse- og sosialtjenester 97
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Aleneboende 305000
Par uten barn 688000
Par med barn 0-17 år 853000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Grunnskolenivå 192
Videregående skolenivå 351
Universitets- og høgskolenivå, kort 160
Universitets- og høgskolenivå, lang 35
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 980
Bibliotek 1010
Muséer 983
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 554
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2635
Kulturskoler 2414
Kommunale kulturbygg 2881

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Sosialsektoren samlet 0.9
Barnevern 0.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 9.5
Kultursektoren, kommune 7.3
Barnehage 7.9
Grunnskole 14.8
Helse- og omsorg 24.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.