På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1232
3595_1232
kommunefakta
2019-01-16T17:57:00.000Z
no
Eidfjord kommune

Kommunefakta

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 918 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 26
5-9 år 27 25
10-14 år 29 19
15-19 år 21 28
20-24 år 27 29
25-29 år 38 22
30-34 år 22 24
35-39 år 19 24
40-44 år 25 29
45-49 år 28 37
50-54 år 42 34
55-59 år 38 31
60-64 år 30 37
65-69 år 36 17
70-74 år 25 24
75-79 år 14 21
80-84 år 14 16
85-89 år 4 13
90-94 år 2 7
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Sverige 0
Litauen 5
Polen 16
Tyskland 8
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 10
Sekundærnæringer 133
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 174
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 33
Undervisning 36
Helse- og sosialtjenester 117
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Aleneboende 304000
Par uten barn 652000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 457000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Grunnskolenivå 195
Videregående skole-nivå 363
Universitets- og høgskolenivå kort 170
Universitets- og høgskolenivå lang 31
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 750
Bibliotek 802
Muséer 1280
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1880
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1440
Musikk- og kulturskoler 2366
Kommunale kulturbygg 2829

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidfjord
Sosialsektoren samlet 0.9
Barnevern 0.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 7.8
Barnehage 6.8
Grunnskole 14
Helse- og omsorg 22.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.