3595_1551
3595_1551
kommunefakta
2020-01-25T17:57:00.000Z
no
Eide kommune

Kommunefakta

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 426 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 91 104
5-9 år 120 105
10-14 år 132 120
15-19 år 122 114
20-24 år 98 88
25-29 år 103 79
30-34 år 99 100
35-39 år 123 99
40-44 år 85 115
45-49 år 119 112
50-54 år 120 110
55-59 år 108 87
60-64 år 112 110
65-69 år 120 93
70-74 år 86 88
75-79 år 54 59
80-84 år 37 39
85-89 år 19 34
90-94 år 8 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eide (-2019)
Sverige 0
Litauen 53
Polen 50
Tyskland 23
Eritrea 10
Somalia 5
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eide (-2019)
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eide (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 661
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 419
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 118
Helse- og sosialtjenester 339
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eide (-2019)
Aleneboende 294000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eide (-2019)
Grunnskolenivå 846
Videregående skolenivå 1198
Universitets- og høgskolenivå, kort 464
Universitets- og høgskolenivå, lang 103
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eide
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 165
Muséer 71
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 24
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 848
Kulturskoler 575
Kommunale kulturbygg 118

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eide
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 12.3
Grunnskole 25.7
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.