3595_1551
3595_1551
kommunefakta
2019-02-16T17:26:00.000Z
no
Eide kommune

Kommunefakta

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 436 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 102
5-9 år 122 115
10-14 år 139 111
15-19 år 109 123
20-24 år 107 97
25-29 år 98 70
30-34 år 108 106
35-39 år 116 106
40-44 år 97 112
45-49 år 118 121
50-54 år 124 101
55-59 år 100 92
60-64 år 118 109
65-69 år 115 97
70-74 år 82 80
75-79 år 54 56
80-84 år 35 44
85-89 år 20 29
90-94 år 7 12
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eide
Sverige 0
Litauen 54
Polen 45
Tyskland 21
Eritrea 10
Somalia 6
Filippinene 22
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eide
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eide
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 644
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 431
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 123
Helse- og sosialtjenester 332
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eide
Aleneboende 277000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 795000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eide
Grunnskolenivå 877
Videregående skole-nivå 1186
Universitets- og høgskolenivå kort 457
Universitets- og høgskolenivå lang 109
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eide
Aktivitetstilbud barn og unge -2
Bibliotek 182
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 151
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 581
Musikk- og kulturskoler 529
Kommunale kulturbygg 72

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eide
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.9
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 12.4
Grunnskole 25
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.