3595_1443
3595_1443
kommunefakta
2019-02-18T14:27:00.000Z
no
Eid kommune

Kommunefakta

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 158 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 165 182
5-9 år 209 210
10-14 år 209 204
15-19 år 242 221
20-24 år 213 177
25-29 år 180 176
30-34 år 165 158
35-39 år 179 171
40-44 år 201 171
45-49 år 217 202
50-54 år 215 191
55-59 år 205 182
60-64 år 190 186
65-69 år 170 160
70-74 år 148 152
75-79 år 90 108
80-84 år 66 75
85-89 år 32 58
90-94 år 18 40
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eid
Sverige 19
Litauen 30
Polen 144
Tyskland 15
Eritrea 50
Somalia 44
Filippinene 17
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eid
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eid
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 808
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 892
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 291
Helse- og sosialtjenester 801
Personlig tjenesteyting 82

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eid
Aleneboende 288000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eid
Grunnskolenivå 1160
Videregående skole-nivå 2203
Universitets- og høgskolenivå kort 1117
Universitets- og høgskolenivå lang 273
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eid
Aktivitetstilbud barn og unge 24
Bibliotek 217
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 244
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 285
Musikk- og kulturskoler 361
Kommunale kulturbygg 489

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eid
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 5.3
Barnehage 10.6
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 32.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.