3595_0511
3595_0511
kommunefakta
2018-12-11T13:14:00.000Z
no
Dovre kommune

Kommunefakta

Dovre - 0511 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 631 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 53
5-9 år 59 61
10-14 år 67 70
15-19 år 102 76
20-24 år 79 59
25-29 år 100 69
30-34 år 68 52
35-39 år 48 56
40-44 år 68 61
45-49 år 93 100
50-54 år 102 100
55-59 år 83 87
60-64 år 96 97
65-69 år 102 107
70-74 år 82 83
75-79 år 65 65
80-84 år 36 50
85-89 år 18 35
90-94 år 11 15
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Dovre
Sverige 4
Litauen 22
Polen 61
Tyskland 5
Eritrea 13
Somalia 19
Filippinene 0
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Dovre
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 18.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Dovre
Jordbruk, skogbruk og fiske 97
Sekundærnæringer 267
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 418
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84
Undervisning 99
Helse- og sosialtjenester 212
Personlig tjenesteyting 24

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Dovre
Aleneboende 257000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 717000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Dovre
Grunnskolenivå 669
Videregående skole-nivå 1116
Universitets- og høgskolenivå kort 332
Universitets- og høgskolenivå lang 85
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Dovre
Aktivitetstilbud barn og unge 192
Bibliotek 726
Muséer 68
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 90
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 372
Musikk- og kulturskoler 371
Kommunale kulturbygg 137

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Dovre
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 6.7
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 34.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.