På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1827
3595_1827
kommunefakta
2020-03-30T01:41:00.000Z
no
Dønna kommune

Kommunefakta

Dønna - 1827 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 371 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 20
5-9 år 30 38
10-14 år 41 50
15-19 år 57 40
20-24 år 49 32
25-29 år 32 28
30-34 år 25 34
35-39 år 37 22
40-44 år 37 29
45-49 år 48 46
50-54 år 49 46
55-59 år 41 56
60-64 år 60 57
65-69 år 53 43
70-74 år 58 42
75-79 år 34 32
80-84 år 19 20
85-89 år 10 15
90-94 år 5 7
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Dønna
Sverige 4
Litauen 14
Polen 6
Tyskland 13
Eritrea 14
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Dønna
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Dønna
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 70
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 187
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 28
Undervisning 71
Helse- og sosialtjenester 156
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Dønna
Aleneboende 270000
Par uten barn 568000
Par med barn 0-17 år 850000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Dønna
Grunnskolenivå 406
Videregående skolenivå 453
Universitets- og høgskolenivå, kort 224
Universitets- og høgskolenivå, lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Dønna
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 462
Muséer 218
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 12
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 144
Kulturskoler 45
Kommunale kulturbygg 30

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Dønna
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 7.9
Kultursektoren, kommune 0.8
Barnehage 5.1
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.