På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1850
3595_1850
kommunefakta
2018-12-15T11:10:00.000Z
no
Divtasvuodna - Tysfjord kommune

Kommunefakta

Divtasvuodna - Tysfjord - 1850 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 942 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 37 36
5-9 år 56 44
10-14 år 57 58
15-19 år 51 41
20-24 år 62 49
25-29 år 61 40
30-34 år 61 35
35-39 år 46 50
40-44 år 67 60
45-49 år 67 51
50-54 år 75 73
55-59 år 85 55
60-64 år 85 72
65-69 år 71 60
70-74 år 86 61
75-79 år 41 49
80-84 år 20 31
85-89 år 16 21
90-94 år 4 15
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Sverige 20
Litauen 9
Polen 10
Tyskland 6
Eritrea 6
Somalia 10
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 288
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 172
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Aleneboende 258000
Par uten barn 562000
Par med barn 0-17 år 751000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Grunnskolenivå 595
Videregående skole-nivå 660
Universitets- og høgskolenivå kort 286
Universitets- og høgskolenivå lang 58
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 11
Bibliotek 937
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 290
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 549
Musikk- og kulturskoler 359
Kommunale kulturbygg 31

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Sosialsektoren samlet 1.8
Barnevern 7.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 5.1
Grunnskole 14.2
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.