3595_2025
3595_2025
kommunefakta
2019-01-24T08:07:00.000Z
no
Deatnu - Tana kommune

Kommunefakta

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 906 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 64 48
5-9 år 83 63
10-14 år 71 71
15-19 år 106 94
20-24 år 77 87
25-29 år 102 66
30-34 år 83 72
35-39 år 83 64
40-44 år 100 114
45-49 år 124 115
50-54 år 115 90
55-59 år 91 93
60-64 år 109 103
65-69 år 118 97
70-74 år 92 77
75-79 år 57 60
80-84 år 40 33
85-89 år 17 26
90-94 år 2 11
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Sverige 16
Litauen 11
Polen 13
Tyskland 9
Eritrea 17
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 237
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 401
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 348
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Aleneboende 287000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 815000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 432000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Grunnskolenivå 941
Videregående skole-nivå 880
Universitets- og høgskolenivå kort 478
Universitets- og høgskolenivå lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Deatnu Tana
Aktivitetstilbud barn og unge 157
Bibliotek 398
Muséer 124
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1094
Musikk- og kulturskoler 439
Kommunale kulturbygg 259

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Deatnu Tana
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 4.9
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 36

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.