3595_0938
3595_0938
kommunefakta
2018-11-15T10:23:00.000Z
no
Bygland kommune

Kommunefakta

Bygland - 0938 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 204 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 34 22
5-9 år 28 27
10-14 år 31 38
15-19 år 37 43
20-24 år 30 34
25-29 år 33 29
30-34 år 27 28
35-39 år 35 31
40-44 år 41 43
45-49 år 47 38
50-54 år 42 27
55-59 år 47 41
60-64 år 37 55
65-69 år 70 42
70-74 år 31 38
75-79 år 19 20
80-84 år 15 20
85-89 år 8 8
90-94 år 4 5
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bygland
Sverige 3
Litauen 0
Polen 28
Tyskland 11
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bygland
Selveier 87.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bygland
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 131
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 142
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 37
Undervisning 58
Helse- og sosialtjenester 130
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bygland
Aleneboende 280000
Par uten barn 559000
Par med barn 0-17 år 718000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bygland
Grunnskolenivå 255
Videregående skole-nivå 456
Universitets- og høgskolenivå kort 224
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bygland
Aktivitetstilbud barn og unge 220
Bibliotek 486
Muséer 406
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 28
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1950
Musikk- og kulturskoler 239
Kommunale kulturbygg 350

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bygland
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.9
Administrasjon, kommune 8
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 6.1
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 32.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.