3595_0938
3595_0938
kommunefakta
2020-02-23T10:02:00.000Z
no
Bygland kommune

Kommunefakta

Bygland - 0938 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 160 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 34 19
5-9 år 27 34
10-14 år 32 39
15-19 år 34 36
20-24 år 32 34
25-29 år 32 27
30-34 år 24 34
35-39 år 43 23
40-44 år 34 44
45-49 år 49 40
50-54 år 38 26
55-59 år 48 37
60-64 år 38 48
65-69 år 62 47
70-74 år 39 38
75-79 år 20 19
80-84 år 11 18
85-89 år 10 10
90-94 år 5 4
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bygland (-2019)
Sverige 0
Litauen 0
Polen 27
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bygland (-2019)
Selveier 86.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bygland (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 134
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 120
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 39
Undervisning 57
Helse- og sosialtjenester 130
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bygland (-2019)
Aleneboende 300000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 345000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bygland (-2019)
Grunnskolenivå 249
Videregående skolenivå 450
Universitets- og høgskolenivå, kort 226
Universitets- og høgskolenivå, lang 48
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bygland
Aktivitetstilbud barn og unge 304
Bibliotek 508
Muséer 418
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 7
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2065
Kulturskoler 177
Kommunale kulturbygg 497

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bygland
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 6
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 32.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.