3595_1813
3595_1813
kommunefakta
2019-02-24T03:10:00.000Z
no
Brønnøy kommune

Kommunefakta

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 916 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 202 192
5-9 år 254 262
10-14 år 236 250
15-19 år 270 252
20-24 år 255 240
25-29 år 225 231
30-34 år 254 220
35-39 år 218 237
40-44 år 228 208
45-49 år 296 296
50-54 år 289 306
55-59 år 271 279
60-64 år 248 236
65-69 år 226 217
70-74 år 215 185
75-79 år 106 141
80-84 år 81 106
85-89 år 46 75
90-94 år 21 29
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Sverige 25
Litauen 9
Polen 96
Tyskland 22
Eritrea 66
Somalia 44
Filippinene 38
Irak 12
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Selveier 80.8
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Brønnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 207
Sekundærnæringer 626
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1173
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 612
Undervisning 326
Helse- og sosialtjenester 782
Personlig tjenesteyting 70

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Aleneboende 272000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Grunnskolenivå 2004
Videregående skole-nivå 2689
Universitets- og høgskolenivå kort 1216
Universitets- og høgskolenivå lang 284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Aktivitetstilbud barn og unge 125
Bibliotek 244
Muséer 116
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 55
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 369
Musikk- og kulturskoler 366
Kommunale kulturbygg 29

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 9.2
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 32.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.