3595_1438
3595_1438
kommunefakta
2018-12-16T12:32:00.000Z
no
Bremanger kommune

Kommunefakta

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 727 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 84 71
5-9 år 106 91
10-14 år 123 133
15-19 år 132 126
20-24 år 124 87
25-29 år 78 89
30-34 år 82 70
35-39 år 106 102
40-44 år 121 105
45-49 år 131 136
50-54 år 146 119
55-59 år 136 112
60-64 år 123 100
65-69 år 121 110
70-74 år 115 107
75-79 år 72 98
80-84 år 56 82
85-89 år 44 62
90-94 år 15 30
95-99 år 5 13
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bremanger
Sverige 9
Litauen 41
Polen 81
Tyskland 40
Eritrea 16
Somalia 59
Filippinene 23
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bremanger
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 3.2
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bremanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 156
Sekundærnæringer 622
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 319
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71
Undervisning 142
Helse- og sosialtjenester 393
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bremanger
Aleneboende 255000
Par uten barn 526000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bremanger
Grunnskolenivå 960
Videregående skole-nivå 1448
Universitets- og høgskolenivå kort 490
Universitets- og høgskolenivå lang 104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bremanger
Aktivitetstilbud barn og unge 204
Bibliotek 506
Muséer 38
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 115
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 220
Musikk- og kulturskoler 834
Kommunale kulturbygg 78

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bremanger
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 6.5
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 39.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.