3595_1438
3595_1438
kommunefakta
2020-02-23T07:42:00.000Z
no
Bremanger kommune

Kommunefakta

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 635 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 73 68
5-9 år 106 89
10-14 år 116 123
15-19 år 128 127
20-24 år 133 97
25-29 år 75 86
30-34 år 81 67
35-39 år 97 90
40-44 år 109 103
45-49 år 137 135
50-54 år 133 122
55-59 år 148 102
60-64 år 122 98
65-69 år 120 112
70-74 år 119 116
75-79 år 73 88
80-84 år 58 87
85-89 år 42 56
90-94 år 16 30
95-99 år 5 15
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bremanger (-2019)
Sverige 7
Litauen 41
Polen 85
Tyskland 40
Eritrea 19
Somalia 55
Filippinene 31
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bremanger (-2019)
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bremanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 151
Sekundærnæringer 597
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 63
Undervisning 140
Helse- og sosialtjenester 391
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bremanger (-2019)
Aleneboende 272000
Par uten barn 551000
Par med barn 0-17 år 852000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bremanger (-2019)
Grunnskolenivå 914
Videregående skolenivå 1447
Universitets- og høgskolenivå, kort 498
Universitets- og høgskolenivå, lang 103
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bremanger
Aktivitetstilbud barn og unge 73
Bibliotek 542
Muséer 33
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 131
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 259
Kulturskoler 921
Kommunale kulturbygg 82

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bremanger
Sosialsektoren samlet 2.2
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 6.8
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 40.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.