På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4613
3595_4613
kommunefakta
2020-03-30T03:43:00.000Z
no
Bømlo kommune

Kommunefakta

Bømlo - 4613 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 957 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 348 308
5-9 år 405 417
10-14 år 459 435
15-19 år 470 426
20-24 år 428 316
25-29 år 324 311
30-34 år 371 348
35-39 år 392 368
40-44 år 383 353
45-49 år 427 410
50-54 år 399 383
55-59 år 365 319
60-64 år 337 327
65-69 år 351 297
70-74 år 328 290
75-79 år 179 182
80-84 år 103 106
85-89 år 54 97
90-94 år 24 76
95-99 år 10 31
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bømlo
Sverige 34
Litauen 193
Polen 130
Tyskland 89
Eritrea 72
Somalia 16
Filippinene 62
Irak 10
Pakistan 3
Vietnam 22

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bømlo
Selveier 88.4
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 10

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bømlo (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 350
Sekundærnæringer 2114
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1488
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 196
Undervisning 467
Helse- og sosialtjenester 1113
Personlig tjenesteyting 160

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bømlo
Aleneboende 286000
Par uten barn 630000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bømlo
Grunnskolenivå 2541
Videregående skolenivå 4162
Universitets- og høgskolenivå, kort 1871
Universitets- og høgskolenivå, lang 351
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bømlo
Aktivitetstilbud barn og unge 52
Bibliotek 265
Muséer 9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 244
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 325
Kulturskoler 564
Kommunale kulturbygg 115

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bømlo
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.8
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.5
Grunnskole 24
Helse- og omsorg 36.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.