3595_1804
3595_1804
kommunefakta
2020-01-24T12:44:00.000Z
no
Bodø kommune

Kommunefakta

Bodø - 1804 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 52 241 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1468 1396
5-9 år 1605 1520
10-14 år 1587 1513
15-19 år 1602 1531
20-24 år 1899 1844
25-29 år 2129 1884
30-34 år 1856 1761
35-39 år 1752 1725
40-44 år 1729 1612
45-49 år 1815 1796
50-54 år 1869 1826
55-59 år 1560 1573
60-64 år 1438 1501
65-69 år 1264 1313
70-74 år 1064 1124
75-79 år 759 807
80-84 år 455 556
85-89 år 213 364
90-94 år 89 171
95-99 år 12 35
100 år eller eldre 1 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bodø
Sverige 233
Litauen 205
Polen 543
Tyskland 191
Eritrea 352
Somalia 407
Filippinene 193
Irak 272
Pakistan 75
Vietnam 23

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bodø
Selveier 65.1
Andels- / aksjeeier 16.9
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bodø
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 3598
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 10162
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3264
Undervisning 2569
Helse- og sosialtjenester 6576
Personlig tjenesteyting 1115

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bodø
Aleneboende 316000
Par uten barn 669000
Par med barn 0-17 år 863000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bodø
Grunnskolenivå 10429
Videregående skolenivå 15138
Universitets- og høgskolenivå, kort 11336
Universitets- og høgskolenivå, lang 4163
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 170

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bodø
Aktivitetstilbud barn og unge 344
Bibliotek 309
Muséer 66
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 178
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 474
Kulturskoler 279
Kommunale kulturbygg 83

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bodø
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 5.4
Barnehage 10.8
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 31.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.