3595_1804
3595_1804
kommunefakta
2019-01-24T12:29:00.000Z
no
Bodø kommune

Kommunefakta

Bodø - 1804 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 52 005 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1471 1437
5-9 år 1640 1528
10-14 år 1562 1469
15-19 år 1619 1540
20-24 år 1948 1846
25-29 år 2051 1905
30-34 år 1783 1666
35-39 år 1755 1687
40-44 år 1718 1668
45-49 år 1909 1804
50-54 år 1768 1815
55-59 år 1538 1532
60-64 år 1464 1499
65-69 år 1225 1266
70-74 år 1037 1097
75-79 år 712 774
80-84 år 418 532
85-89 år 211 369
90-94 år 84 153
95-99 år 14 39
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bodø
Sverige 239
Litauen 212
Polen 519
Tyskland 176
Eritrea 318
Somalia 419
Filippinene 180
Irak 250
Pakistan 80
Vietnam 22

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bodø
Selveier 65.1
Andels- / aksjeeier 17.2
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bodø
Jordbruk, skogbruk og fiske 309
Sekundærnæringer 3575
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9977
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3240
Undervisning 2475
Helse- og sosialtjenester 6410
Personlig tjenesteyting 1083

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bodø
Aleneboende 305000
Par uten barn 649000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bodø
Grunnskolenivå 10476
Videregående skole-nivå 15084
Universitets- og høgskolenivå kort 11000
Universitets- og høgskolenivå lang 3957
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 171

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bodø
Aktivitetstilbud barn og unge 278
Bibliotek 279
Muséer 63
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 203
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 434
Musikk- og kulturskoler 258
Kommunale kulturbygg 11

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bodø
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 5.2
Barnehage 11
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 28.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.