3595_0821
3595_0821
kommunefakta
2019-01-24T12:20:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 0821 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 680 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 187 172
5-9 år 222 170
10-14 år 191 179
15-19 år 197 190
20-24 år 381 255
25-29 år 309 254
30-34 år 205 181
35-39 år 194 211
40-44 år 177 193
45-49 år 205 227
50-54 år 181 161
55-59 år 165 196
60-64 år 162 169
65-69 år 180 151
70-74 år 156 160
75-79 år 76 112
80-84 år 59 73
85-89 år 38 72
90-94 år 12 27
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Sverige 23
Litauen 67
Polen 77
Tyskland 22
Eritrea 60
Somalia 46
Filippinene 6
Irak 22
Pakistan 18
Vietnam 12

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Selveier 68.4
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 30.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 572
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 973
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 401
Helse- og sosialtjenester 605
Personlig tjenesteyting 150

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Aleneboende 247000
Par uten barn 581000
Par med barn 0-17 år 752000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 375000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Grunnskolenivå 1297
Videregående skole-nivå 2017
Universitets- og høgskolenivå kort 1350
Universitets- og høgskolenivå lang 437
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 12
Bibliotek 360
Muséer 56
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 176
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 39
Musikk- og kulturskoler 536
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 9.4
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.