3595_1867
3595_1867
kommunefakta
2020-01-21T19:45:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 1867 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 573 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 60 44
5-9 år 56 47
10-14 år 74 54
15-19 år 81 71
20-24 år 69 67
25-29 år 59 63
30-34 år 58 53
35-39 år 53 45
40-44 år 62 66
45-49 år 90 85
50-54 år 101 109
55-59 år 101 90
60-64 år 110 96
65-69 år 99 82
70-74 år 82 88
75-79 år 81 80
80-84 år 57 72
85-89 år 22 44
90-94 år 8 26
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Sverige 9
Litauen 45
Polen 3
Tyskland 10
Eritrea 30
Somalia 21
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 226
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 275
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 63
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 317
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Aleneboende 249000
Par uten barn 544000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Grunnskolenivå 1018
Videregående skolenivå 794
Universitets- og høgskolenivå, kort 329
Universitets- og høgskolenivå, lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 332
Bibliotek 398
Muséer 165
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 233
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 529
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 6.9
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 6.4
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 42.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.