3595_1867
3595_1867
kommunefakta
2018-11-19T10:04:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 1867 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 629 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 58 38
5-9 år 61 48
10-14 år 73 55
15-19 år 76 78
20-24 år 75 70
25-29 år 67 50
30-34 år 55 53
35-39 år 52 52
40-44 år 68 68
45-49 år 90 94
50-54 år 100 95
55-59 år 105 91
60-64 år 110 97
65-69 år 87 80
70-74 år 93 95
75-79 år 72 82
80-84 år 50 65
85-89 år 26 46
90-94 år 8 30
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Sverige 7
Litauen 47
Polen 3
Tyskland 10
Eritrea 28
Somalia 21
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 230
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 257
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 332
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Aleneboende 234000
Par uten barn 506000
Par med barn 0-17 år 743000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Nordland)
Grunnskolenivå 1049
Videregående skole-nivå 766
Universitets- og høgskolenivå kort 332
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 291
Bibliotek 360
Muséer 161
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 184
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 464
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 6.5
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 6
Grunnskole 15.7
Helse- og omsorg 41.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.