3595_5017
3595_5017
kommunefakta
2018-11-19T10:09:00.000Z
no
Bjugn kommune

Kommunefakta

Bjugn - 5017 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 864 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 127 155
5-9 år 166 158
10-14 år 149 126
15-19 år 131 136
20-24 år 155 135
25-29 år 144 146
30-34 år 151 121
35-39 år 124 122
40-44 år 115 124
45-49 år 173 160
50-54 år 180 154
55-59 år 164 152
60-64 år 167 170
65-69 år 165 155
70-74 år 143 138
75-79 år 111 101
80-84 år 54 68
85-89 år 27 50
90-94 år 12 26
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bjugn
Sverige 10
Litauen 11
Polen 32
Tyskland 32
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 34
Irak 0
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bjugn
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bjugn (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 585
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 527
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 214
Undervisning 161
Helse- og sosialtjenester 466
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bjugn
Aleneboende 259000
Par uten barn 569000
Par med barn 0-17 år 734000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bjugn
Grunnskolenivå 1282
Videregående skole-nivå 1713
Universitets- og høgskolenivå kort 676
Universitets- og høgskolenivå lang 135
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjugn
Aktivitetstilbud barn og unge 74
Bibliotek 238
Muséer 21
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 134
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1393
Musikk- og kulturskoler 568
Kommunale kulturbygg 1113

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjugn
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.5
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 6.5
Barnehage 10
Grunnskole 15.1
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.