3595_5017
3595_5017
kommunefakta
2020-01-25T18:19:00.000Z
no
Bjugn kommune

Kommunefakta

Bjugn - 5017 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 959 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 136 147
5-9 år 171 152
10-14 år 147 137
15-19 år 139 134
20-24 år 137 124
25-29 år 160 156
30-34 år 157 146
35-39 år 119 122
40-44 år 115 120
45-49 år 168 155
50-54 år 186 140
55-59 år 176 167
60-64 år 158 159
65-69 år 165 166
70-74 år 138 124
75-79 år 114 118
80-84 år 63 70
85-89 år 30 42
90-94 år 10 25
95-99 år 0 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bjugn (2018-2019)
Sverige 10
Litauen 13
Polen 41
Tyskland 39
Eritrea 17
Somalia 0
Filippinene 34
Irak 3
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bjugn (2018-2019)
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bjugn (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 153
Sekundærnæringer 582
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 570
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 215
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 503
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bjugn (2018-2019)
Aleneboende 280000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 819000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bjugn (2018-2019)
Grunnskolenivå 1251
Videregående skolenivå 1731
Universitets- og høgskolenivå, kort 683
Universitets- og høgskolenivå, lang 144
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjugn
Aktivitetstilbud barn og unge 98
Bibliotek 219
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 155
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1685
Kulturskoler 572
Kommunale kulturbygg 901

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjugn
Sosialsektoren samlet 2.1
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.7
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 6
Barnehage 10
Grunnskole 15.7
Helse- og omsorg 29

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.