3595_1114
3595_1114
kommunefakta
2018-11-18T08:45:00.000Z
no
Bjerkreim kommune

Kommunefakta

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 810 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 89 107
5-9 år 103 111
10-14 år 127 100
15-19 år 105 104
20-24 år 76 71
25-29 år 80 74
30-34 år 108 97
35-39 år 87 87
40-44 år 99 88
45-49 år 93 76
50-54 år 105 101
55-59 år 100 75
60-64 år 75 82
65-69 år 78 63
70-74 år 62 43
75-79 år 31 35
80-84 år 18 25
85-89 år 7 19
90-94 år 9 13
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Sverige 5
Litauen 50
Polen 55
Tyskland 49
Eritrea 0
Somalia 4
Filippinene 13
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 441
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 416
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 69
Undervisning 94
Helse- og sosialtjenester 225
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Aleneboende 308000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Grunnskolenivå 617
Videregående skole-nivå 1025
Universitets- og høgskolenivå kort 357
Universitets- og høgskolenivå lang 97
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Aktivitetstilbud barn og unge 93
Bibliotek 424
Muséer 63
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1097
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 191
Musikk- og kulturskoler 786
Kommunale kulturbygg 108

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 7.9
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 15.5
Grunnskole 25.3
Helse- og omsorg 25.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.