3595_1114
3595_1114
kommunefakta
2020-01-21T18:57:00.000Z
no
Bjerkreim kommune

Kommunefakta

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 786 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 87 100
5-9 år 99 109
10-14 år 122 99
15-19 år 112 103
20-24 år 79 74
25-29 år 79 74
30-34 år 98 90
35-39 år 89 94
40-44 år 92 85
45-49 år 90 72
50-54 år 99 98
55-59 år 104 85
60-64 år 82 78
65-69 år 73 70
70-74 år 65 42
75-79 år 40 37
80-84 år 21 20
85-89 år 8 18
90-94 år 6 11
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Sverige 4
Litauen 49
Polen 51
Tyskland 47
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Jordbruk, skogbruk og fiske 204
Sekundærnæringer 443
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 104
Helse- og sosialtjenester 218
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Aleneboende 305000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Grunnskolenivå 601
Videregående skolenivå 1026
Universitets- og høgskolenivå, kort 352
Universitets- og høgskolenivå, lang 104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Aktivitetstilbud barn og unge 90
Bibliotek 443
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -713
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 267
Kulturskoler 860
Kommunale kulturbygg 103

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bjerkreim
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 14.1
Grunnskole 25.9
Helse- og omsorg 26.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.