3595_0928
3595_0928
kommunefakta
2019-01-24T08:16:00.000Z
no
Birkenes kommune

Kommunefakta

Birkenes - 0928 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 244 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 177
5-9 år 215 182
10-14 år 202 180
15-19 år 180 147
20-24 år 176 192
25-29 år 175 137
30-34 år 155 162
35-39 år 188 176
40-44 år 177 176
45-49 år 188 168
50-54 år 166 159
55-59 år 135 117
60-64 år 133 123
65-69 år 142 114
70-74 år 107 136
75-79 år 90 78
80-84 år 34 36
85-89 år 20 36
90-94 år 5 22
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Birkenes
Sverige 20
Litauen 15
Polen 73
Tyskland 81
Eritrea 20
Somalia 4
Filippinene 16
Irak 10
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Birkenes
Selveier 88.4
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Birkenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 812
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 696
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 124
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 462
Personlig tjenesteyting 77

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Birkenes
Aleneboende 278000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 738000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 360000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Birkenes
Grunnskolenivå 1154
Videregående skole-nivå 1782
Universitets- og høgskolenivå kort 763
Universitets- og høgskolenivå lang 169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Birkenes
Aktivitetstilbud barn og unge 182
Bibliotek 188
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 233
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 57
Musikk- og kulturskoler 155
Kommunale kulturbygg 32

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Birkenes
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 12.2
Grunnskole 24.8
Helse- og omsorg 25.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.