3595_2024
3595_2024
kommunefakta
2018-12-16T19:32:00.000Z
no
Berlevåg kommune

Kommunefakta

Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 979 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 15 22
5-9 år 17 15
10-14 år 27 22
15-19 år 30 19
20-24 år 30 33
25-29 år 41 26
30-34 år 35 25
35-39 år 31 21
40-44 år 26 23
45-49 år 35 38
50-54 år 44 38
55-59 år 34 36
60-64 år 36 30
65-69 år 44 24
70-74 år 27 35
75-79 år 22 20
80-84 år 12 10
85-89 år 11 18
90-94 år 1 8
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Sverige 3
Litauen 67
Polen 3
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Berlevåg
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 132
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 109
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 100
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Aleneboende 257000
Par uten barn 566000
Par med barn 0-17 år 906000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Grunnskolenivå 357
Videregående skole-nivå 307
Universitets- og høgskolenivå kort 120
Universitets- og høgskolenivå lang 28
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Aktivitetstilbud barn og unge 269
Bibliotek 515
Muséer -413
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1014
Musikk- og kulturskoler 857
Kommunale kulturbygg 678

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Berlevåg
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 11.5
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 4.6
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.