3595_1201
3595_1201
kommunefakta
2019-02-20T14:52:00.000Z
no
Bergen kommune

Kommunefakta

Bergen - 1201 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 281 445 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 8310 7859
5-9 år 8179 7741
10-14 år 7775 7533
15-19 år 7920 7770
20-24 år 10992 10928
25-29 år 12632 12024
30-34 år 11377 10205
35-39 år 10533 9271
40-44 år 9857 8868
45-49 år 9871 9342
50-54 år 9075 8737
55-59 år 8319 7911
60-64 år 7087 6950
65-69 år 6022 6302
70-74 år 5353 5902
75-79 år 3334 4197
80-84 år 2209 3144
85-89 år 1371 2476
90-94 år 550 1296
95-99 år 125 391
100 år eller eldre 7 47

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bergen
Sverige 1147
Litauen 2280
Polen 6686
Tyskland 1394
Eritrea 1248
Somalia 1951
Filippinene 1166
Irak 1937
Pakistan 494
Vietnam 1371

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bergen
Selveier 56.8
Andels- / aksjeeier 21.7
Leier 21.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bergen
Jordbruk, skogbruk og fiske 643
Sekundærnæringer 23605
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 58546
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9052
Undervisning 13308
Helse- og sosialtjenester 30556
Personlig tjenesteyting 6157

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bergen
Aleneboende 297000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 848000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bergen
Grunnskolenivå 50872
Videregående skole-nivå 76274
Universitets- og høgskolenivå kort 62918
Universitets- og høgskolenivå lang 32013
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1352

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bergen
Aktivitetstilbud barn og unge 213
Bibliotek 217
Muséer 138
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 208
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 724
Musikk- og kulturskoler 179
Kommunale kulturbygg 177

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bergen
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 12.5
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.