På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4601
3595_4601
kommunefakta
2020-03-28T13:34:00.000Z
no
Bergen kommune

Kommunefakta

Bergen - 4601 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 283 929 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 8122 7729
5-9 år 7977 7507
10-14 år 7935 7690
15-19 år 7892 7742
20-24 år 11016 11212
25-29 år 12476 11913
30-34 år 11957 10970
35-39 år 10494 9373
40-44 år 9766 8772
45-49 år 9943 9128
50-54 år 9315 9164
55-59 år 8475 8113
60-64 år 7493 7257
65-69 år 6162 6342
70-74 år 5595 6166
75-79 år 3754 4402
80-84 år 2353 3331
85-89 år 1429 2448
90-94 år 561 1334
95-99 år 143 414
100 år eller eldre 13 51

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bergen
Sverige 1119
Litauen 2302
Polen 6827
Tyskland 1554
Eritrea 1455
Somalia 1999
Filippinene 1299
Irak 1946
Pakistan 522
Vietnam 1365

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bergen
Selveier 56.8
Andels- / aksjeeier 21.6
Leier 21.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bergen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 613
Sekundærnæringer 24421
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 60184
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9204
Undervisning 13918
Helse- og sosialtjenester 31325
Personlig tjenesteyting 6563

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bergen
Aleneboende 304000
Par uten barn 656000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bergen
Grunnskolenivå 50590
Videregående skolenivå 76029
Universitets- og høgskolenivå, kort 64090
Universitets- og høgskolenivå, lang 33076
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1330

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bergen
Aktivitetstilbud barn og unge 167
Bibliotek 238
Muséer 160
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 227
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 812
Kulturskoler 198
Kommunale kulturbygg 236

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bergen
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 12.3
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.