3595_2028
3595_2028
kommunefakta
2019-01-24T12:26:00.000Z
no
Båtsfjord kommune

Kommunefakta

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 270 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 58
5-9 år 57 52
10-14 år 56 69
15-19 år 60 69
20-24 år 84 73
25-29 år 112 66
30-34 år 99 61
35-39 år 74 61
40-44 år 73 68
45-49 år 99 85
50-54 år 89 78
55-59 år 84 68
60-64 år 70 61
65-69 år 65 70
70-74 år 56 52
75-79 år 44 31
80-84 år 17 21
85-89 år 4 15
90-94 år 3 7
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Sverige 7
Litauen 257
Polen 79
Tyskland 0
Eritrea 9
Somalia 11
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Selveier 72.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 27.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 132
Sekundærnæringer 409
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 254
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 196
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Aleneboende 276000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 831000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Grunnskolenivå 833
Videregående skole-nivå 625
Universitets- og høgskolenivå kort 271
Universitets- og høgskolenivå lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 244
Bibliotek 222
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 209
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1019
Musikk- og kulturskoler 406
Kommunale kulturbygg 516

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7
Grunnskole 16.7
Helse- og omsorg 35.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.