På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5443
3595_5443
kommunefakta
2020-03-28T13:32:00.000Z
no
Båtsfjord kommune

Kommunefakta

Båtsfjord - 5443 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 221 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 50 56
5-9 år 47 56
10-14 år 63 48
15-19 år 49 76
20-24 år 77 68
25-29 år 113 66
30-34 år 105 72
35-39 år 79 46
40-44 år 73 63
45-49 år 90 78
50-54 år 98 78
55-59 år 80 68
60-64 år 66 60
65-69 år 72 66
70-74 år 59 58
75-79 år 37 25
80-84 år 24 20
85-89 år 2 19
90-94 år 3 8
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Sverige 6
Litauen 277
Polen 86
Tyskland 0
Eritrea 9
Somalia 6
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Selveier 71.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 28.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Båtsfjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 139
Sekundærnæringer 397
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 266
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 187
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Aleneboende 271000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Grunnskolenivå 843
Videregående skolenivå 645
Universitets- og høgskolenivå, kort 283
Universitets- og høgskolenivå, lang 66
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 325
Bibliotek 222
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 311
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1007
Kulturskoler 430
Kommunale kulturbygg 530

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 8.3
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 36.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.