3595_2028
3595_2028
kommunefakta
2020-01-29T18:58:00.000Z
no
Båtsfjord kommune

Kommunefakta

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 222 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 47 56
5-9 år 53 57
10-14 år 64 59
15-19 år 56 81
20-24 år 79 75
25-29 år 121 63
30-34 år 96 67
35-39 år 84 57
40-44 år 73 59
45-49 år 95 80
50-54 år 99 95
55-59 år 81 61
60-64 år 64 56
65-69 år 71 66
70-74 år 59 55
75-79 år 36 25
80-84 år 22 24
85-89 år 3 19
90-94 år 2 7
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord (-2019)
Sverige 7
Litauen 273
Polen 85
Tyskland 0
Eritrea 8
Somalia 6
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Båtsfjord (-2019)
Selveier 71.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 28.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Båtsfjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 140
Sekundærnæringer 411
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 259
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 57
Undervisning 66
Helse- og sosialtjenester 203
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Båtsfjord (-2019)
Aleneboende 271000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Båtsfjord (-2019)
Grunnskolenivå 843
Videregående skolenivå 645
Universitets- og høgskolenivå, kort 283
Universitets- og høgskolenivå, lang 66
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 296
Bibliotek 205
Muséer 26
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 253
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1083
Kulturskoler 450
Kommunale kulturbygg 528

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Båtsfjord
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 7.6
Grunnskole 17.3
Helse- og omsorg 38.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.