3595_1922
3595_1922
kommunefakta
2020-01-21T06:13:00.000Z
no
Bardu kommune

Kommunefakta

Bardu - 1922 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 007 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 116 93
5-9 år 126 113
10-14 år 115 135
15-19 år 123 102
20-24 år 229 171
25-29 år 203 120
30-34 år 122 96
35-39 år 114 117
40-44 år 121 120
45-49 år 126 130
50-54 år 119 102
55-59 år 97 106
60-64 år 114 101
65-69 år 118 118
70-74 år 107 123
75-79 år 68 81
80-84 år 39 55
85-89 år 19 30
90-94 år 10 22
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bardu (-2019)
Sverige 18
Litauen 5
Polen 17
Tyskland 19
Eritrea 33
Somalia 21
Filippinene 6
Irak 4
Pakistan 10
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bardu (-2019)
Selveier 73.8
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 25

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bardu (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 168
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 421
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 872
Undervisning 188
Helse- og sosialtjenester 418
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bardu (-2019)
Aleneboende 334000
Par uten barn 676000
Par med barn 0-17 år 896000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bardu (-2019)
Grunnskolenivå 809
Videregående skolenivå 1322
Universitets- og høgskolenivå, kort 756
Universitets- og høgskolenivå, lang 192
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bardu
Aktivitetstilbud barn og unge 20
Bibliotek 211
Muséer 152
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 95
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1414
Kulturskoler 563
Kommunale kulturbygg 209

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bardu
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 10.2
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 30.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.