3595_0814
3595_0814
kommunefakta
2019-01-23T11:10:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 0814 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 131 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 350 340
5-9 år 400 375
10-14 år 457 421
15-19 år 523 429
20-24 år 435 394
25-29 år 467 398
30-34 år 368 373
35-39 år 369 339
40-44 år 417 445
45-49 år 536 513
50-54 år 508 521
55-59 år 485 494
60-64 år 462 492
65-69 år 460 466
70-74 år 468 431
75-79 år 230 251
80-84 år 125 163
85-89 år 72 110
90-94 år 25 53
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bamble
Sverige 41
Litauen 45
Polen 133
Tyskland 37
Eritrea 69
Somalia 176
Filippinene 23
Irak 33
Pakistan 6
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bamble
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 6.2
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bamble
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 1900
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2328
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 298
Undervisning 463
Helse- og sosialtjenester 1255
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bamble
Aleneboende 276000
Par uten barn 636000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bamble
Grunnskolenivå 3584
Videregående skole-nivå 4986
Universitets- og høgskolenivå kort 2193
Universitets- og høgskolenivå lang 516
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bamble
Aktivitetstilbud barn og unge 204
Bibliotek 261
Muséer 36
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 71
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 424
Musikk- og kulturskoler 247
Kommunale kulturbygg 341

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bamble
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 9.3
Grunnskole 19.3
Helse- og omsorg 31.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.