På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3813
3595_3813
kommunefakta
2020-03-28T13:23:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 3813 (Vestfold og Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 061 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 329 330
5-9 år 371 371
10-14 år 453 423
15-19 år 488 419
20-24 år 451 364
25-29 år 408 368
30-34 år 404 383
35-39 år 365 360
40-44 år 404 402
45-49 år 486 491
50-54 år 519 515
55-59 år 476 500
60-64 år 476 495
65-69 år 460 456
70-74 år 435 457
75-79 år 311 291
80-84 år 146 193
85-89 år 64 105
90-94 år 25 49
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bamble
Sverige 40
Litauen 48
Polen 130
Tyskland 43
Eritrea 59
Somalia 168
Filippinene 25
Irak 28
Pakistan 6
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bamble
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 6.2
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bamble (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 1965
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2272
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 290
Undervisning 471
Helse- og sosialtjenester 1258
Personlig tjenesteyting 192

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bamble
Aleneboende 287000
Par uten barn 648000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bamble
Grunnskolenivå 3516
Videregående skolenivå 4988
Universitets- og høgskolenivå, kort 2212
Universitets- og høgskolenivå, lang 524
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 76

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bamble
Aktivitetstilbud barn og unge 267
Bibliotek 294
Muséer 38
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 123
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 454
Kulturskoler 283
Kommunale kulturbygg 391

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bamble
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.4
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 9.9
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.