3595_1933
3595_1933
kommunefakta
2019-02-17T13:45:00.000Z
no
Balsfjord kommune

Kommunefakta

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 638 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 115 129
5-9 år 143 125
10-14 år 178 149
15-19 år 180 189
20-24 år 175 156
25-29 år 161 141
30-34 år 146 143
35-39 år 152 120
40-44 år 173 153
45-49 år 231 209
50-54 år 232 190
55-59 år 203 157
60-64 år 183 175
65-69 år 189 173
70-74 år 172 188
75-79 år 130 131
80-84 år 95 97
85-89 år 45 67
90-94 år 13 34
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Sverige 24
Litauen 60
Polen 65
Tyskland 49
Eritrea 10
Somalia 7
Filippinene 22
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Balsfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 186
Sekundærnæringer 733
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 624
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 240
Helse- og sosialtjenester 668
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Aleneboende 262000
Par uten barn 570000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Grunnskolenivå 1831
Videregående skole-nivå 1959
Universitets- og høgskolenivå kort 692
Universitets- og høgskolenivå lang 138
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 9
Bibliotek 184
Muséer 49
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 46
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 114
Musikk- og kulturskoler 281
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 1
Barnehage 8.3
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 39.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.