3595_1933
3595_1933
kommunefakta
2020-02-29T11:37:00.000Z
no
Balsfjord kommune

Kommunefakta

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 559 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Balsfjord (-2019)
Sverige 23
Litauen 57
Polen 67
Tyskland 51
Eritrea 9
Somalia 4
Filippinene 22
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Balsfjord (-2019)
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Balsfjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 193
Sekundærnæringer 777
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 649
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 648
Personlig tjenesteyting 66

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Balsfjord (-2019)
Aleneboende 272000
Par uten barn 581000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Balsfjord (-2019)
Grunnskolenivå 1775
Videregående skolenivå 1987
Universitets- og høgskolenivå, kort 690
Universitets- og høgskolenivå, lang 131
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 14
Bibliotek 201
Muséer 98
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 47
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 102
Kulturskoler 305
Kommunale kulturbygg 12

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Balsfjord
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 1
Barnehage 8.9
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 41

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.