3595_1854
3595_1854
kommunefakta
2020-01-28T20:25:00.000Z
no
Ballangen kommune

Kommunefakta

Ballangen - 1854 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 442 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 48
5-9 år 54 57
10-14 år 83 63
15-19 år 102 76
20-24 år 72 53
25-29 år 71 59
30-34 år 52 46
35-39 år 55 73
40-44 år 69 55
45-49 år 72 72
50-54 år 97 86
55-59 år 94 93
60-64 år 90 91
65-69 år 109 86
70-74 år 82 91
75-79 år 51 57
80-84 år 37 40
85-89 år 19 28
90-94 år 5 17
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ballangen (-2019)
Sverige 21
Litauen 0
Polen 7
Tyskland 7
Eritrea 8
Somalia 4
Filippinene 16
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ballangen (-2019)
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ballangen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 221
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 291
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 73
Helse- og sosialtjenester 283
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ballangen (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ballangen (-2019)
Grunnskolenivå 799
Videregående skolenivå 841
Universitets- og høgskolenivå, kort 331
Universitets- og høgskolenivå, lang 49
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ballangen
Aktivitetstilbud barn og unge 84
Bibliotek 554
Muséer 146
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 49
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1468
Kulturskoler 360
Kommunale kulturbygg 122

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ballangen
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 8.7
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.