3595_0219
3595_0219
kommunefakta
2019-02-20T07:22:00.000Z
no
Bærum kommune

Kommunefakta

Bærum - 0219 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 126 583 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 3959 3796
5-9 år 4480 4201
10-14 år 4285 4191
15-19 år 4199 3844
20-24 år 3493 3119
25-29 år 3182 3344
30-34 år 3633 3852
35-39 år 4415 4286
40-44 år 4655 4552
45-49 år 4786 4793
50-54 år 4493 4509
55-59 år 4191 4058
60-64 år 3501 3459
65-69 år 2754 2806
70-74 år 2547 2820
75-79 år 1455 1963
80-84 år 1022 1512
85-89 år 708 1257
90-94 år 328 685
95-99 år 84 212
100 år eller eldre 6 19

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bærum
Sverige 1686
Litauen 536
Polen 4025
Tyskland 714
Eritrea 565
Somalia 811
Filippinene 1094
Irak 839
Pakistan 974
Vietnam 361

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bærum
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bærum
Jordbruk, skogbruk og fiske 179
Sekundærnæringer 7724
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 31136
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 4833
Undervisning 4329
Helse- og sosialtjenester 11127
Personlig tjenesteyting 3030

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bærum
Aleneboende 317000
Par uten barn 759000
Par med barn 0-17 år 1044000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 469000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bærum
Grunnskolenivå 16136
Videregående skole-nivå 27867
Universitets- og høgskolenivå kort 31046
Universitets- og høgskolenivå lang 20566
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 665

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bærum
Aktivitetstilbud barn og unge 211
Bibliotek 304
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 122
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 772
Musikk- og kulturskoler 243
Kommunale kulturbygg 190

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bærum
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 14.4
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.