3595_0219
3595_0219
kommunefakta
2020-01-24T11:30:00.000Z
no
Bærum kommune

Kommunefakta

Bærum - 0219 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 127 467 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4011 3738
5-9 år 4477 4187
10-14 år 4310 4182
15-19 år 4234 3938
20-24 år 3442 3114
25-29 år 3236 3299
30-34 år 3749 3898
35-39 år 4402 4389
40-44 år 4669 4569
45-49 år 4865 4737
50-54 år 4549 4516
55-59 år 4203 4205
60-64 år 3659 3575
65-69 år 2769 2861
70-74 år 2650 2947
75-79 år 1581 1957
80-84 år 1017 1590
85-89 år 726 1228
90-94 år 337 676
95-99 år 89 229
100 år eller eldre 7 24

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bærum (-2019)
Sverige 1691
Litauen 596
Polen 4148
Tyskland 722
Eritrea 619
Somalia 842
Filippinene 1117
Irak 850
Pakistan 978
Vietnam 360

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bærum (-2019)
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bærum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 200
Sekundærnæringer 7957
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 32085
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 4826
Undervisning 4427
Helse- og sosialtjenester 11350
Personlig tjenesteyting 3158

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bærum (-2019)
Aleneboende 325000
Par uten barn 787000
Par med barn 0-17 år 1079000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 484000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bærum (-2019)
Grunnskolenivå 16251
Videregående skolenivå 27862
Universitets- og høgskolenivå, kort 31677
Universitets- og høgskolenivå, lang 21286
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 669

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bærum
Aktivitetstilbud barn og unge 234
Bibliotek 355
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 147
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 914
Kulturskoler 287
Kommunale kulturbygg 204

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bærum
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 14.3
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 32.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.