På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3024
3595_3024
kommunefakta
2020-03-30T02:59:00.000Z
no
Bærum kommune

Kommunefakta

Bærum - 3024 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 127 732 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 3976 3675
5-9 år 4362 4135
10-14 år 4429 4229
15-19 år 4195 3982
20-24 år 3450 3113
25-29 år 3128 3225
30-34 år 3817 3926
35-39 år 4451 4496
40-44 år 4666 4457
45-49 år 4936 4799
50-54 år 4566 4522
55-59 år 4222 4288
60-64 år 3801 3641
65-69 år 2863 2960
70-74 år 2641 2923
75-79 år 1729 2085
80-84 år 1098 1664
85-89 år 704 1198
90-94 år 348 693
95-99 år 84 229
100 år eller eldre 5 20

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bærum
Sverige 1743
Litauen 607
Polen 4346
Tyskland 738
Eritrea 653
Somalia 859
Filippinene 1189
Irak 832
Pakistan 982
Vietnam 369

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bærum
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bærum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 203
Sekundærnæringer 8194
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 32273
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 4883
Undervisning 4395
Helse- og sosialtjenester 11331
Personlig tjenesteyting 3193

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bærum
Aleneboende 325000
Par uten barn 787000
Par med barn 0-17 år 1.079E6
Enslig mor/far med barn 0-17 år 484000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bærum
Grunnskolenivå 16251
Videregående skolenivå 27862
Universitets- og høgskolenivå, kort 31677
Universitets- og høgskolenivå, lang 21286
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 669

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bærum
Aktivitetstilbud barn og unge 210
Bibliotek 371
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 447
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 817
Kulturskoler 310
Kommunale kulturbygg 235

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bærum
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 13.9
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 32.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.