3595_1554
3595_1554
kommunefakta
2019-01-16T18:14:00.000Z
no
Averøy kommune

Kommunefakta

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 864 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 130 141
5-9 år 190 183
10-14 år 197 190
15-19 år 192 154
20-24 år 178 164
25-29 år 177 160
30-34 år 177 157
35-39 år 158 164
40-44 år 189 174
45-49 år 204 196
50-54 år 225 185
55-59 år 205 190
60-64 år 198 213
65-69 år 199 175
70-74 år 163 151
75-79 år 114 107
80-84 år 51 61
85-89 år 33 52
90-94 år 16 33
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Averøy
Sverige 15
Litauen 106
Polen 101
Tyskland 107
Eritrea 24
Somalia 13
Filippinene 23
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Averøy
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 1
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Averøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 204
Sekundærnæringer 823
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 891
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 219
Helse- og sosialtjenester 518
Personlig tjenesteyting 53

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Averøy
Aleneboende 274000
Par uten barn 619000
Par med barn 0-17 år 842000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Averøy
Grunnskolenivå 1423
Videregående skole-nivå 2016
Universitets- og høgskolenivå kort 884
Universitets- og høgskolenivå lang 185
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Averøy
Aktivitetstilbud barn og unge 37
Bibliotek 239
Muséer 40
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 16
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 202
Musikk- og kulturskoler 506
Kommunale kulturbygg 11

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Averøy
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 11
Grunnskole 25.9
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.