3595_1554
3595_1554
kommunefakta
2017-11-24T14:15:00.000Z
no
Averøy kommune

Kommunefakta

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 854 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 133 149
5-9 år 193 186
10-14 år 197 183
15-19 år 196 164
20-24 år 184 150
25-29 år 164 146
30-34 år 163 180
35-39 år 155 165
40-44 år 205 174
45-49 år 209 199
50-54 år 207 181
55-59 år 214 197
60-64 år 206 205
65-69 år 205 181
70-74 år 151 140
75-79 år 105 102
80-84 år 46 59
85-89 år 38 63
90-94 år 18 27
95-99 år 5 10
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 85 99 109 15 13 19 0 0 0
2017 14 96 98 112 23 15 24 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  45 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  52 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  36 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  2 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Averøy
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 13

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Averøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 825
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 891
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 91
Undervisning 221
Helse- og sosialtjenester 532
Personlig tjenesteyting 58

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 362000 516000 287000
2006 166000 387000 542000 299000
2007 182000 417000 590000 327000
2008 204000 451000 641000 352000
2009 205000 454000 658000 354000
2010 212000 475000 686000 358000
2011 226000 508000 714000 384000
2012 236000 524000 757000 389000
2013 248000 533000 792000 399000
2014 261000 571000 812000 411000
2015 264000 597000 831000 409000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Averøy
Grunnskolenivå 1444
Videregående skole-nivå 2022
Universitets- og høgskolenivå kort 876
Universitets- og høgskolenivå lang 176
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 085 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Averøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 46.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.5 4.6 9.1
2010K2 6.2 4.3 8.7
2010K3 6.7 5 9.1
2010K4 6.1 4.5 8.3
2011K1 6.9 5.2 9.2
2011K2 6.2 4.4 8.9
2011K3 7.4 5.5 10.1
2011K4 6 4.7 7.8
2012K1 6.4 5 8.3
2012K2 6 4.7 7.7
2012K3 6 4.6 8.2
2012K4 5.9 4.2 8.2
2013K1 6.4 4.1 9.8
2013K2 5.9 4.4 7.9
2013K3 5.9 4.1 8.4
2013K4 5.4 3.7 7.7
2014K1 5.6 3.7 8.3
2014K2 5.4 3.5 8.1
2014K3 6.3 4.2 9.3
2014K4 5.9 4.2 8.4
2015K1 6.7 5.4 8.3
2015K2 6.3 5.2 7.7
2015K3 6.6 5.7 7.7
2015K4 6.5 5.7 7.5
2016K1 6.7 6.1 7.4
2016K2 5.4 4.3 6.8
2016K3 5.8 4.8 7
2016K4 5.9 4.7 7.3
2017K1 6.1 4.6 7.9
2017K2 5.4 3.8 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 8.2 22.9 33.6 1.4 3.8 3.5 2.1
2008 6.6 10.7 25 36.5 1.4 3.5 3.9 2.5
2009 6.6 10.9 23.7 35.1 1.6 3.6 3.8 2.4
2010 6.8 10.1 23.8 34.8 1.9 3.8 3.8 2.5
2011 7.7 10.9 23.8 34.1 1.8 3.4 3.8 2.5
2012 7.4 11 24.2 35.9 1.9 3.3 3.8 2.4
2013 6.2 11.6 24.5 34 2.5 2.9 3.9 2.3
2014 6.2 11.5 24.9 34.9 3.1 3 4 2
2015 6.5 11.8 25.6 32 4 2.9 3.9 1.9
2016 6.5 12 25.8 32.4 3.8 2.5 4.1 2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  83 959 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.