3595_1264
3595_1264
kommunefakta
2018-05-24T14:02:00.000Z
no
Austrheim kommune

Kommunefakta

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 903 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 72
5-9 år 93 93
10-14 år 83 80
15-19 år 115 100
20-24 år 76 56
25-29 år 71 75
30-34 år 79 74
35-39 år 93 81
40-44 år 115 106
45-49 år 105 72
50-54 år 108 91
55-59 år 104 86
60-64 år 81 80
65-69 år 90 97
70-74 år 94 95
75-79 år 67 55
80-84 år 35 38
85-89 år 14 24
90-94 år 4 13
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Austrheim
Sverige 6
Litauen 59
Polen 90
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 32
Filippinene 24
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Austrheim
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Austrheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 27
Sekundærnæringer 510
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 386
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 33
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 241
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Austrheim
Aleneboende 283000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Austrheim
Grunnskolenivå 686
Videregående skole-nivå 1103
Universitets- og høgskolenivå kort 353
Universitets- og høgskolenivå lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Austrheim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 45
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Austrheim
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 13.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 32.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 2.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.