3595_1244
3595_1244
kommunefakta
2019-01-24T08:19:00.000Z
no
Austevoll kommune

Kommunefakta

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 228 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 210 186
5-9 år 185 217
10-14 år 170 169
15-19 år 191 157
20-24 år 153 133
25-29 år 151 158
30-34 år 177 176
35-39 år 188 173
40-44 år 172 159
45-49 år 159 141
50-54 år 167 143
55-59 år 150 130
60-64 år 178 145
65-69 år 134 126
70-74 år 118 111
75-79 år 78 68
80-84 år 38 61
85-89 år 22 39
90-94 år 15 29
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Austevoll
Sverige 12
Litauen 126
Polen 113
Tyskland 20
Eritrea 0
Somalia 35
Filippinene 17
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Austevoll
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Austevoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 446
Sekundærnæringer 570
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 818
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 199
Helse- og sosialtjenester 433
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Austevoll
Aleneboende 293000
Par uten barn 670000
Par med barn 0-17 år 903000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Austevoll
Grunnskolenivå 1022
Videregående skole-nivå 1752
Universitets- og høgskolenivå kort 753
Universitets- og høgskolenivå lang 185
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Austevoll
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 291
Muséer 9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 214
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 320
Musikk- og kulturskoler 396
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Austevoll
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 14.1
Grunnskole 23.9
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.