3595_0221
3595_0221
kommunefakta
2020-01-28T09:25:00.000Z
no
Aurskog-Høland kommune

Kommunefakta

Aurskog-Høland - 0221 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 646 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 421 445
5-9 år 488 489
10-14 år 502 504
15-19 år 508 474
20-24 år 490 410
25-29 år 449 423
30-34 år 490 533
35-39 år 534 509
40-44 år 555 571
45-49 år 687 648
50-54 år 670 611
55-59 år 555 476
60-64 år 496 442
65-69 år 440 460
70-74 år 453 476
75-79 år 257 308
80-84 år 149 195
85-89 år 103 145
90-94 år 36 63
95-99 år 8 23
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland (-2019)
Sverige 130
Litauen 247
Polen 661
Tyskland 98
Eritrea 77
Somalia 37
Filippinene 64
Irak 15
Pakistan 52
Vietnam 21

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland (-2019)
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 199
Sekundærnæringer 1811
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3333
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 409
Undervisning 569
Helse- og sosialtjenester 1580
Personlig tjenesteyting 294

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland (-2019)
Aleneboende 294000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland (-2019)
Grunnskolenivå 4769
Videregående skolenivå 5631
Universitets- og høgskolenivå, kort 2182
Universitets- og høgskolenivå, lang 521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 61

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Aktivitetstilbud barn og unge 176
Bibliotek 298
Muséer 87
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 237
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 154
Kulturskoler 364
Kommunale kulturbygg 132

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 11.8
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.