3595_1576
3595_1576
kommunefakta
2019-02-21T20:03:00.000Z
no
Aure kommune

Kommunefakta

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 585 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 80
5-9 år 95 87
10-14 år 104 111
15-19 år 123 118
20-24 år 91 88
25-29 år 97 82
30-34 år 106 80
35-39 år 98 102
40-44 år 103 106
45-49 år 155 117
50-54 år 124 115
55-59 år 131 104
60-64 år 139 119
65-69 år 128 115
70-74 år 117 117
75-79 år 72 64
80-84 år 41 54
85-89 år 32 48
90-94 år 5 29
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aure
Sverige 6
Litauen 32
Polen 63
Tyskland 56
Eritrea 67
Somalia 0
Filippinene 17
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aure
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aure
Jordbruk, skogbruk og fiske 207
Sekundærnæringer 417
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 465
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 127
Undervisning 118
Helse- og sosialtjenester 365
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aure
Aleneboende 265000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aure
Grunnskolenivå 940
Videregående skole-nivå 1311
Universitets- og høgskolenivå kort 504
Universitets- og høgskolenivå lang 116
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aure
Aktivitetstilbud barn og unge 114
Bibliotek 212
Muséer 94
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 61
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 312
Musikk- og kulturskoler 472
Kommunale kulturbygg 367

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aure
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 8
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 7.3
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.