3595_1576
3595_1576
kommunefakta
2020-02-23T09:52:00.000Z
no
Aure kommune

Kommunefakta

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 521 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 71 70
5-9 år 100 87
10-14 år 97 110
15-19 år 115 106
20-24 år 100 94
25-29 år 83 76
30-34 år 100 83
35-39 år 113 95
40-44 år 82 96
45-49 år 143 126
50-54 år 132 115
55-59 år 136 115
60-64 år 140 118
65-69 år 122 108
70-74 år 128 119
75-79 år 73 68
80-84 år 49 51
85-89 år 31 49
90-94 år 9 30
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aure
Sverige 6
Litauen 30
Polen 59
Tyskland 49
Eritrea 61
Somalia 0
Filippinene 17
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aure
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aure
Jordbruk, skogbruk og fiske 222
Sekundærnæringer 448
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 438
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85
Undervisning 130
Helse- og sosialtjenester 389
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aure
Aleneboende 276000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 842000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 457000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aure
Grunnskolenivå 920
Videregående skolenivå 1324
Universitets- og høgskolenivå, kort 519
Universitets- og høgskolenivå, lang 110
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aure
Aktivitetstilbud barn og unge 43
Bibliotek 231
Muséer 147
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 61
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 974
Kulturskoler 438
Kommunale kulturbygg 731

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aure
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 8.1
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 7.9
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.