3595_1547
3595_1547
kommunefakta
2020-01-21T06:52:00.000Z
no
Aukra kommune

Kommunefakta

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 520 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 83 86
5-9 år 106 130
10-14 år 136 138
15-19 år 135 104
20-24 år 95 110
25-29 år 110 110
30-34 år 110 82
35-39 år 112 126
40-44 år 113 115
45-49 år 130 98
50-54 år 107 116
55-59 år 97 86
60-64 år 99 102
65-69 år 99 91
70-74 år 101 98
75-79 år 59 68
80-84 år 43 45
85-89 år 27 38
90-94 år 7 19
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aukra
Sverige 0
Litauen 66
Polen 122
Tyskland 28
Eritrea 34
Somalia 29
Filippinene 20
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aukra
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aukra
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 455
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 458
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 133
Helse- og sosialtjenester 375
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aukra
Aleneboende 299000
Par uten barn 650000
Par med barn 0-17 år 846000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 442000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aukra
Grunnskolenivå 809
Videregående skolenivå 1178
Universitets- og høgskolenivå, kort 602
Universitets- og høgskolenivå, lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aukra
Aktivitetstilbud barn og unge 331
Bibliotek 392
Muséer 131
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 331
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 466
Kulturskoler 881
Kommunale kulturbygg 310

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aukra
Sosialsektoren samlet 8.4
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 8.7
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.