3595_1547
3595_1547
kommunefakta
2019-01-24T12:26:00.000Z
no
Aukra kommune

Kommunefakta

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 528 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 92 85
5-9 år 109 135
10-14 år 134 128
15-19 år 130 114
20-24 år 102 113
25-29 år 101 100
30-34 år 122 96
35-39 år 115 120
40-44 år 120 116
45-49 år 125 101
50-54 år 109 111
55-59 år 100 82
60-64 år 93 105
65-69 år 102 93
70-74 år 100 96
75-79 år 56 63
80-84 år 43 46
85-89 år 29 38
90-94 år 4 20
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aukra
Sverige 0
Litauen 59
Polen 126
Tyskland 31
Eritrea 28
Somalia 30
Filippinene 20
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aukra
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aukra
Jordbruk, skogbruk og fiske 72
Sekundærnæringer 437
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 488
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 114
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 376
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aukra
Aleneboende 293000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 824000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aukra
Grunnskolenivå 850
Videregående skole-nivå 1170
Universitets- og høgskolenivå kort 595
Universitets- og høgskolenivå lang 122
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aukra
Aktivitetstilbud barn og unge 329
Bibliotek 396
Muséer 49
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 210
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 469
Musikk- og kulturskoler 875
Kommunale kulturbygg 202

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aukra
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 5.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 9.1
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 26.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.