3595_0425
3595_0425
kommunefakta
2020-01-28T09:08:00.000Z
no
Åsnes kommune

Kommunefakta

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 216 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 127 140
5-9 år 162 151
10-14 år 183 182
15-19 år 222 195
20-24 år 191 168
25-29 år 186 165
30-34 år 157 169
35-39 år 191 168
40-44 år 187 212
45-49 år 286 272
50-54 år 301 263
55-59 år 240 253
60-64 år 256 276
65-69 år 269 257
70-74 år 268 255
75-79 år 180 188
80-84 år 112 149
85-89 år 68 73
90-94 år 24 51
95-99 år 5 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åsnes (-2019)
Sverige 52
Litauen 60
Polen 78
Tyskland 18
Eritrea 36
Somalia 9
Filippinene 15
Irak 14
Pakistan 7
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åsnes (-2019)
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åsnes (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 300
Sekundærnæringer 666
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 948
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 854
Personlig tjenesteyting 92

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åsnes (-2019)
Aleneboende 266000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åsnes (-2019)
Grunnskolenivå 2282
Videregående skolenivå 2581
Universitets- og høgskolenivå, kort 1020
Universitets- og høgskolenivå, lang 167
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åsnes
Aktivitetstilbud barn og unge 186
Bibliotek 472
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 14
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 260
Kulturskoler 338
Kommunale kulturbygg 99

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åsnes
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 9.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 3.6
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 6.3
Grunnskole 15.6
Helse- og omsorg 42.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.