Dekorbilde for kommunefakta sommer
Kommune

Askvoll (Vestland)

BefolkningLes mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.


Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring.


Fremskrevet folketall er fra 2018, og oppgitte tall gjelder kommunene slik de var den gang. For kommuner som er sammenslått i regionreformen vil tallene ikke gi et riktig bilde.

Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Arbeid og utdanning

Les mer om det norske arbeidslivet på vår faktaside om arbeid.Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i 1-3 år, og lang om den varer i 4 år eller mer.


Les mer om utdanning i Norge på vår faktaside om utdanning.

Bolig


Andels-/aksjeeier er det samme som bolig eid i borettslag/boligaksjeselskap.


Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur


¹Netto driftsutgifter

Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur.


Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

Bebyggelse og transport


¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.


¹Kategorien "Annet drivstoff" inneholder i hovedsak hybrider

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport.Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

Kommunens økonomiNetto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid.


til kostra nøkkeltall