3595_1428
3595_1428
kommunefakta
2019-11-12T07:39:00.000Z
no
Askvoll kommune

Kommunefakta

Askvoll - 1428 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 034 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 84 65
5-9 år 88 97
10-14 år 95 84
15-19 år 85 109
20-24 år 89 69
25-29 år 77 77
30-34 år 77 65
35-39 år 73 79
40-44 år 67 69
45-49 år 88 80
50-54 år 95 106
55-59 år 111 108
60-64 år 122 105
65-69 år 112 108
70-74 år 97 97
75-79 år 73 53
80-84 år 53 66
85-89 år 32 40
90-94 år 7 21
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askvoll
Sverige 15
Litauen 14
Polen 27
Tyskland 23
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askvoll
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 133
Helse- og sosialtjenester 336
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askvoll
Aleneboende 269000
Par uten barn 579000
Par med barn 0-17 år 842000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askvoll
Grunnskolenivå 732
Videregående skolenivå 1064
Universitets- og høgskolenivå, kort 490
Universitets- og høgskolenivå, lang 111
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 12
Bibliotek 315
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 53
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 26
Kulturskoler 436
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askvoll
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 10.1
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 37.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.