3595_1428
3595_1428
kommunefakta
2018-11-18T08:54:00.000Z
no
Askvoll kommune

Kommunefakta

Askvoll - 1428 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 031 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 77 75
5-9 år 88 92
10-14 år 92 80
15-19 år 92 111
20-24 år 90 86
25-29 år 70 63
30-34 år 75 60
35-39 år 69 81
40-44 år 79 73
45-49 år 84 80
50-54 år 103 112
55-59 år 113 105
60-64 år 120 106
65-69 år 108 100
70-74 år 102 94
75-79 år 68 60
80-84 år 62 64
85-89 år 26 41
90-94 år 7 27
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askvoll
Sverige 13
Litauen 13
Polen 24
Tyskland 22
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askvoll
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 286
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 405
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 126
Helse- og sosialtjenester 351
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askvoll
Aleneboende 263000
Par uten barn 548000
Par med barn 0-17 år 820000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askvoll
Grunnskolenivå 757
Videregående skole-nivå 1080
Universitets- og høgskolenivå kort 467
Universitets- og høgskolenivå lang 114
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 15
Bibliotek 269
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -116
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 42
Musikk- og kulturskoler 378
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askvoll
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 10.1
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 38.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.