3595_1428
3595_1428
kommunefakta
2020-01-25T19:20:00.000Z
no
Askvoll kommune

Kommunefakta

Askvoll - 1428 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 027 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 84 65
5-9 år 88 97
10-14 år 95 84
15-19 år 85 109
20-24 år 89 69
25-29 år 77 77
30-34 år 77 65
35-39 år 73 79
40-44 år 67 69
45-49 år 88 80
50-54 år 95 106
55-59 år 111 108
60-64 år 122 105
65-69 år 112 108
70-74 år 97 97
75-79 år 73 53
80-84 år 53 66
85-89 år 32 40
90-94 år 7 21
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askvoll (-2019)
Sverige 15
Litauen 14
Polen 27
Tyskland 23
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askvoll (-2019)
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askvoll (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 133
Helse- og sosialtjenester 336
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askvoll (-2019)
Aleneboende 265000
Par uten barn 591000
Par med barn 0-17 år 859000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askvoll (-2019)
Grunnskolenivå 732
Videregående skolenivå 1064
Universitets- og høgskolenivå, kort 490
Universitets- og høgskolenivå, lang 111
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 12
Bibliotek 315
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 53
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 26
Kulturskoler 436
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askvoll
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 10.1
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 37.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.