3595_1247
3595_1247
kommunefakta
2019-01-16T18:09:00.000Z
no
Askøy kommune

Kommunefakta

Askøy - 1247 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 29 259 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1066 1033
5-9 år 1195 1134
10-14 år 1075 1017
15-19 år 1010 974
20-24 år 846 778
25-29 år 788 862
30-34 år 1008 1045
35-39 år 1126 1075
40-44 år 1112 1091
45-49 år 1166 1015
50-54 år 921 816
55-59 år 754 702
60-64 år 730 688
65-69 år 683 677
70-74 år 604 571
75-79 år 298 363
80-84 år 207 237
85-89 år 98 149
90-94 år 36 78
95-99 år 13 26
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askøy
Sverige 68
Litauen 313
Polen 616
Tyskland 117
Eritrea 102
Somalia 45
Filippinene 87
Irak 73
Pakistan 9
Vietnam 43

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askøy
Selveier 87.9
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 9.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 3239
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4900
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1031
Undervisning 1092
Helse- og sosialtjenester 3236
Personlig tjenesteyting 517

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askøy
Aleneboende 294000
Par uten barn 647000
Par med barn 0-17 år 832000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askøy
Grunnskolenivå 6076
Videregående skole-nivå 8953
Universitets- og høgskolenivå kort 4923
Universitets- og høgskolenivå lang 1408
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 138

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askøy
Aktivitetstilbud barn og unge 105
Bibliotek 145
Muséer 47
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 148
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 239
Musikk- og kulturskoler 217
Kommunale kulturbygg 185

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askøy
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 16.2
Grunnskole 25
Helse- og omsorg 27.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.