3595_1247
3595_1247
kommunefakta
2018-05-27T10:01:00.000Z
no
Askøy kommune

Kommunefakta

Askøy - 1247 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 29 114 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1066 1033
5-9 år 1195 1134
10-14 år 1075 1017
15-19 år 1010 974
20-24 år 846 778
25-29 år 788 862
30-34 år 1008 1045
35-39 år 1126 1075
40-44 år 1112 1091
45-49 år 1166 1015
50-54 år 921 816
55-59 år 754 702
60-64 år 730 688
65-69 år 683 677
70-74 år 604 571
75-79 år 298 363
80-84 år 207 237
85-89 år 98 149
90-94 år 36 78
95-99 år 13 26
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askøy
Sverige 68
Litauen 313
Polen 616
Tyskland 117
Eritrea 102
Somalia 45
Filippinene 87
Irak 73
Pakistan 9
Vietnam 43

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askøy
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 3239
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4900
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1031
Undervisning 1092
Helse- og sosialtjenester 3236
Personlig tjenesteyting 517

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askøy
Aleneboende 287000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askøy
Grunnskolenivå 6028
Videregående skole-nivå 8873
Universitets- og høgskolenivå kort 4819
Universitets- og høgskolenivå lang 1342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 130

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askøy
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 24.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 29.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.