3595_0124
3595_0124
kommunefakta
2018-05-24T13:45:00.000Z
no
Askim kommune

Kommunefakta

Askim - 0124 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 882 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 408 368
5-9 år 507 490
10-14 år 529 491
15-19 år 498 437
20-24 år 474 438
25-29 år 415 437
30-34 år 474 483
35-39 år 483 496
40-44 år 549 502
45-49 år 609 652
50-54 år 582 543
55-59 år 490 513
60-64 år 452 494
65-69 år 533 504
70-74 år 374 443
75-79 år 222 280
80-84 år 122 160
85-89 år 84 134
90-94 år 39 79
95-99 år 4 16
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askim
Sverige 101
Litauen 128
Polen 419
Tyskland 45
Eritrea 19
Somalia 149
Filippinene 143
Irak 324
Pakistan 113
Vietnam 293

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askim
Selveier 73.9
Andels- / aksjeeier 11.3
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askim
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 1453
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2993
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 426
Undervisning 538
Helse- og sosialtjenester 1313
Personlig tjenesteyting 268

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askim
Aleneboende 274000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 725000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askim
Grunnskolenivå 4472
Videregående skole-nivå 5117
Universitets- og høgskolenivå kort 2180
Universitets- og høgskolenivå lang 544
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askim
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Askim
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.